Čtení z Talmudu

Milí bratři

Dozvěděl jsem se závažnou skutečnost že mnozí naši bratři a sestry neumí hebrejsky, někteří bratři a sestry se mě ptali co znamenají články v hebrejštině, na což jim nemohu odpovědět, neboť nevím kdo se ve skutečnosti za takovým emailem skrývá a naše tajné plány na světovládu nemohou padnout do rukou Gojímům. Vzpomeňte si, jaké problémy nám způsobilo, když se naše tajné plány dostaly před sto lety do rukou gojímských psů, konkrétně agentů ruské tajné služby, kteří je zveřejnili pod názvem Protokoly sionských mudrců. Něco takového se nesmí opakovat, a proto nikomu neprozradím co se v hebrejských článcích nalézá.

Neznalost hebrejštiny je ale velký problém, kdo neumí hebrejsky, nemůže si ani přečíst Talmud, Šulchan Aruch, Enochovu knihu nebo Baruchovu knihu ani žádnou jinou svatou knihu naší víry. To je ale velká škoda, nejde jen o náboženství, ale i o to že v těchto knihách jsou obsaženy návody jak máme žít. Rozhodl jsem se proto že přeložím do češtiny část Talmudu. Talmud má celý asi šest tisíc stran, a proto jsem ho mohl přeložit jen malou část. Nevybíral jsem ani modlitby ani jiné náboženské věci, ale vybral jsem právě věci z našeho každodenního života, kterými se všichni musíme řídit a pro přehlednost jsem je rozdělil do pěti odstavců:

 

VYVOLENOST ŽIDOVSKÉHO LIDU

„Žid je Bohu milejší než Andělé.“

„Kdo dá Židu políček, jako by Boha políčkoval.“

„Pročež gojím, jenž Žida udeřil, hoden je smrti.“ „Toto ustanovení je spravedlivé, neboť beze sporu je rozdílnost mezi všemi věcmi, rostliny a zvířata nemohou trvat bez péče lidské a jako je člověk vyšší zvířat, tak Židé předčí všechny národy na světě.“

„Nežidé jsou dobytčí plémě.“

„Kdyby nebylo Židů, nebylo by blaha pozemského, ni slunečních paprsků, ni deště a lidé nemohli by žít.“

Rabbi Moisej ben Nachman, rabbi Raši, rabbi Abravanel, rabbi Jakult a rabbi Menachen, přirovnávají nežidy k psům, oslům a sviním.

rabbi Abravanel: „Židovský národ je hoden věčného života a ostatní národové oslům jsou podobni“

rabbi Menachen: „Vy všichni Židé jste lidmi a ostatní národové nejsou lidmi, neboť duše jejich od zlých duchů pocházejí, duše pak židovská ze Svatého Ducha Božího“

rabbi Jakulta: „Pouze Židé hodni jsou názvu lidi, kdežto gojím od zlých duchů zplozený,má právo nazývat se jedině sviní“.

„Kletba Jehovy se vznáší nad gojími.“

„Neprojevujte gojímům žádného soucitu.“

„Zakazuje se chovat se soucitně k těm, kteří rozumu nemají.“

„Nesluší se člověku spravedlivému, býti milosrdným k bezduchým.“

„Buďte čistí k čistým a lstiví k nečistým“

„Ať se neříká, že gojímové mohou nebýt nečistými a dokonce býti ctnostnými.“

„Konají-li dobro, podávají-li almužnu, vystupují-li ctnostně, pak tím více nutno je nenávidět a přičítat jim to k zlému, neboť činí tak jedině z ješitnosti.“

rabbi Bakaj: „Licoměrnost je dovolená: Žid má navenek býti přívětivý k nečistým gojímům, má jim projevovat úctu a říkat: „Miluji vás!“ To však je dovoleno, jak rabbi

Bakaj vysvětluje: „Jen v tom případě, potřebuje-li Žid v něčem nečistého, nebo má-li důvod se ho obávat, jinak byl by to hřích.“

„Křesťané jsou zajisté horší jiných modloslužebníků, neboť se klaní jakožto Bohu nečistému Židu, jenž od víry odpadl a čarodějnictvím se zabývá.“

„Jeho jméno budiž vyslovováno se slovy: „Ten, jehož památka budiž zničena.“

A proto rabbi Raši společně s jinými vyzývá: „Nejlepšího mezi křesťany zabijte!

Rabbi Majmonid: „Je třeba zabíjet a vrhat do záhuby všechny zrádce Izraele, podobné Ježíši Nazaretskému a jeho stoupencům.“

OBCHOD S GOJÍMY

„Zakazuje se vracet gojímovi ztracené, kdo vrátí gojímovi, co ztratil, nenalezne milost u Boha.“

„Stejně jako s klidným svědomím lze zabít divokou šelmu a zmocnit se jejího lesa, tak možno zabít nebo vyhnat gojíma a přivlastnit si jeho majetek.“

„Majetek gojímův podoben je opuštěné věci, jeho pravým majitelem je Žid, který se ho zmocní.“

„A je to spravedlivé“ – vysvětluje rabbi Albo i někteří jiní rabíni – „neboť Bůh dal Židům právo na život i majetek ostatních národů.“

„Ukradne-li gojím sebemenší věc, budiž potrestán smrtí.“

„Židu dovoleno je, zachce-li se mu zmocnit se majetku gojímova, neboť tam, kde psáno je: „Nečiň zla bližnímu“, nepraví se: „Nečiň zla gojímům“. „Může býti obviněn Žid z krádeže, neokradl-li jiného Žida? Okradl-li gojíma, pak sobě vzal jen, co je jeho vlastnictvím.

rabbi Aši praví svému sluhovi: „Přines mi hrozny, jsou-li majetkem goje, nedotýkej se jich, jsou-li vlastnictvím Žida.“

„Bůh přikázal půjčovati gojům peníze, ale na úrok, pročež místo pomoci jsme povinni působit jim zlo, byť šlo i o člověka, který by nám mohl býti prospěšný. Zato však s Židem se nesmí takto zacházeti.“

rabbi Majmonid: „Kdo vrátí nevěrnému ztracené, hřeší, neboť upevňuje moc nečistých“

rabbi Jeruchom: „Má-li gojím směnku Židovu, která je důkazem, že půjčil peníze tomuto Židu, a gojím ztratí stvrzenku, pak Žid, který ji nalezne, nemusí ji vrátit, neboť závazek jeho bratra v Izraeli padá té chvíle, kdy byla stvrzenka nalezena. Pak-li ale Žid, který nalezl stvrzenku, přece jen zamýšlí ji vrátit gojímovi, nutno mu v tom zabránit slovy: „chceš-li proslavit jméno Boží, učiň tak s tím, co tobě náleží.“

„Dopomáhat gojímovi, aby obdržel půjčené, znamená okrádat Žida“.

„Dovoluje se bojovat proti gojímům s pomocí lichvářství a šidit je, prodáte-li však něco Židu, nebo kupujete-li od něho, není vám dovoleno šidit ho.“

„Dopustí-li se goj při sestavování účtu chyby, nechť si Žid řekne: „Nic neví!“ Neradím však Židu aby uváděl sám goje v omyl, mohlo by se stát, že úmyslně činí chybu, aby zkoušel Žida.“

rabbi Brenc: „Jestli Židé po celý týden byli na cestách a na pravo či na levo šidili křesťany, v sobotu se shromáždí a oslaví svoji obratnost, řkouce: „Nutno vyrvat srdce z těl gojímů a zabít nejlepšího mezi křesťany.“

„Gojím nemá práva na majetek. To právo náleží pouze Židu. Žid, který si vypůjčuje od křesťanů, bere si svoje vlastnictví, žádá-li pak gojím, aby se mu vrátilo půjčené, dopouští se nezákonnosti.“

„Zákony jsou k tomu, aby dopomáhaly Židům ovládat křesťany. Tam kde je Žid soudcem je povinen svým souvěrcům skýtat možnost vyhrát každou při, byť byla pro Žida sebenejnepříznivější.“

„Soudí-li se Žid s nežidem, dejte svému bratru vyhrát a cizinci řekněte: „Tak velí zákon!“

rabbi Akiba udílí radu pro případ, že by se při procesu všechny okolnosti postavily proti Židu. V takových případech nutno je žalujícího křesťana obelstít nebo úklady různými tak znechutit, aby pře raději nevedl.

rabbi Akiba radí Židům, aby neprojevovali radosti nad rozhodnutím soudu, by se neuvedla v pochybnost jeho nestrannost.

ŽIVOT ŽIDŮ V ZEMI GOJÍMŮ

Majmonid radí Židům, aby se ve státech, ve kterých žijí, domáhali postavení, která by jim dávala možnost pod nejrůznějšími záminkami stíhat křesťany a vydávat je nejpřísnějším trestům.

„Je-li Žid nucen přísahat věrnost zákonům a státní autoritě, aby byl přijat do státní služby nebo do armády, může v duchu připojit vlastní dodatek, který plně ruší smysl přísahy, a tím se zbavit její závaznosti.“

„Rabbi Jochanan vyslechl jednou od jedné vznešené dámy vyznání tajemství. Před tím přísahal jí, že neprozradí tajemství. Přísahal: „Bohu Izraeli nepovím tajemství.“ Dáma myslela, že ani bohu Izraeli nevyzradí jejího tajemství. Rabbi však v duchu dodal: „Povím je však národu židovskému.“ Tím sobě umožnil prozradit tajemství, aniž by porušil přísahy. Za tuto obratnost budiž mu chvála v Talmudu.“

„Rabbi Akiba postupoval mnohem jednodušeji. Ke každé přísaze, kterou byl nucen složit, v duchu dodával: „Tato přísaha nebude platit!“, což stačilo, aby jeho svědomí bylo klidné“

Talmud dovoluje takový postup ve všech případech, kde některá vláda gojímů ukládá Židu povinnost přísahy. Je-li obviněn Žid z hrdelního zločinu, jiný Žid, povolaný nuceně za svědka, má právo i pod přísahou vypovídat křivě, aby pomohl svému souvěrci, musí ovšem k přísaze připojit pro sebe formulku rušící její závaznost. Je-li na příklad Žid gojímem přinucen k přísaze, že neopustí domova nebo státu, stačí, připojí-li: „Dnes neodjedu!“ Později může odjeti, aniž by porušil přísahy.“

„Gojím má podobu lidskou a ne psí nebo svinskou, aby se nehnusilo Židu s ním se stýkat, ale jinak zůstává zvířetem a není proto třeba plnit mu dané slovo nebo dodržovat přísahu, jako se to nečiní vůči zvířatům. Byl-li na příklad gojím zavražděn, může Žid s čistým svědomím odpřísáhnout, že nebyla prolita lidská krev. Byl-li gojím oloupen, může Žid odpřísáhnout, že tomu tak není, poněvadž podle Talmudu všechen majetek pozemský náleží Židům a křesťan nemá, co by ztratil, nebo o co by byl oloupen. Je pouze dočasným opatrovníkem majetku, jehož vlastníkem je vyvolený židovský národ“.

Abychom měli svědomí zcela klidné, je ustaven každoročně svátek „Jom Kipur“ neboli „den velikého odpuštění“ Ten den mohou býti všichni Židé osvobozeni dopředu od závaznosti přísah, které budou nuceni během roku složit. O svátku „Jom Kipur“ shromažďují se Židé v synagogách a jakmile se na nebi objeví první hvězda velký rabín nebo vedoucí duchovní hlasitě zvolá: „Ať všechny sliby, všechny závazky, všechny přísahy, které učiníme a které splnit se zakleneme, od tohoto dne velkého odpuštění do příštího svátku jsou odloženy a zničeny, aby byly bez síly a významu. Chceme, aby naše sliby nebyly sliby, aby naše přísahy nebyly přísahami.“

SEXUÁLNÍ ŽIVOT

„Jako na život, tak i na majetek, i na ženy gojímů má každý Žid plné právo. Mojžíš sice praví: Aniž požádáš manželky bližního svého. Ženou bližního je však pouze Židovka, a nikoliv žena gojímova. Proslavení rabíni jako rabbi Raši, rabbi Bakaj, rabbi Lewy, ben Gerzon a mnozí jiní, soudí, že není cizoložství, kde není manželství: gojímové jsou obyčejný druh živočišný a nemohou tudíž uzavírat sňatků, které jsou Božího původu.“

rabbi Majmonid: „Dovoleno je svést shiksu.“

„Muž smí dělat se svojí ženou, co se mu zlíbí, jako s kusem masa, jež může jíst pečené nebo vařené podle chuti.“

„Přišla si jednou stěžovat rabínu žena na svého muže pro jeho nepřirozené sklony. Rabbi řekl: Dcero moje, nemohu ti pomoci, neboť zákon přináší tě v oběť.“

V talmudu se radí se zbavovat panenství souloží děvčátka, jež mají tři roky a jeden den, je-li mladší tří roků, není to větším hříchem, než jako když prstem se dotkneš oka a zaslzí.

(o tom jestli je dovoleno souložit i se stejně starými chlapci jsem v Talmudu nic nenašel, protože to však není zakázáno, logicky je to povoleno. pozn. Jehuda)

ZABÍJENÍ GOJÍMŮ

Rabbi Majmonid: „Přikázání „nezabiješ!“ znamená, že nesmí býti zabíjeni synové Izraeli.“ „Gojím však a kacíř nejsou syny Izraelovými. Je tudíž možno s klidným svědomím a podle libosti zabíjet gojímy. Ba, něco více. Nehrozí-li nebezpečí, pak je to přímo povinností Žida neboť je psáno:„Nejlepšího z pohanů zab!“

„Vytáhneš-li gojíma z jámy, do které padl, pak zachraňuješ člověka pro modloslužebnictví. „Zakazuje se mít soucit s nevěrným, vidíš-li ho, že tone v řece nebo hyne. Je-li blízký záhuby, není třeba ho zachraňovat.“

rabbi Abravanela: „Nenávidět, opovrhovat a hubit každého, kdo k synagoze nepřísluší nebo od ní odpadl!“

rabbi Bakaj praví o nečistých gojímech: „Jejich život, ó Žide, v tvých je rukou, stejně jako jejich peníze.

„Padne-li kacíř (tj gojím) do jámy, není třeba ho vysvobozovat, je-li v jámě žebřík, nutno jej vytáhnout se slovy: „Činím tak, aby můj dobytek tam nespadl.“

„Nalézá-li se kámen u otvoru jámy, přival ho blíže se slovy: „Činím tak, aby můj dobytek nemohl propadnout.“

„Prolévající krev gojímů Bohu oběť přináší.“

„Žid, který zabije gojíma má takové zásluhy před Bohem, že ospravedlňuje se Žid i tehdy, zavraždí-li omylem místo gojíma Žida.“

„Kdo chce zabít zvíře a zabije neočekávaně člověka, kdo chce zabít gojíma a omylem zabije Žida, není vinen a nezaslouží trestu.“

„Goj vědomě zabivší Žida, vinen je tolik, jako kdyby celý svět vyvraždil.“

„Gojím, který se rouhal, svedl ženu nebo zavraždil jiného gojíma, budiž prohlášen za nevinného, když přijme víru židovskou.“

„Zavraždí-li gojím Žida, tu i bez ohledu, dá-li se obřezat nebo ne, hoden je smrti.“

Milí bratři, tyhle citáty pro začátek stačí. Nezapomeňte na to že Talmud je svatá kniha, podle které se musíme doslova řídit. Talmud je dokonce závaznější než Starý Zákon. V Talmudu je doslova psáno: „Bible podobá se vodě, Mišna vínu a Gemara vínu vonnému. Jako květ nemůže existovati bez vody, vína i vína vonného, tak se nemůže obejíti bez Bible, Mišny a Gemary. Starý zákon je podoben soli, Mišna podobna je pepři a Gemara vonné masti, svět pak nemůže býti bez soli, pepře a vonných mastí. Kdo se učí Bibli, koná věc, která sama o sobě může být ctností, avšak nemusí jí býti – kdo se učí Mišně, jedná chytře a bude odměněn, ten pak, kdo se učí z Gemary, vyznává vyšší ctnosti. Přenese-li člověk výrok z Talmudu na Bibli, nebude šťastnějšího nad něj.“

„Slova Talmudu jsou sladší než slova „Zákona“.

„Hřích proti Talmudu je těžší hříchu proti Bibli.“

„Netřeba obcovati s těmi, kdo mají v rukou Bibli a nikoliv Talmud.“

„Synu můj, chovej se s větší úctou a pozorností k slovům rabínů, než ke slovům Zákona.“ „Ten, jenž čte Bibli bez Mišny a Gemary, podoben je člověku, neznajícímu Boha.“

„Všechna slova rabínů všech věků a pokolení jsou slova Boží, podobná slovům proroků a to i tehdy, odporují-li si navzájem, kdo odporuje rabínu, vstupuje s ním ve spor, reptá proti němu, spor vede s Bohem a proti Bohu reptá.“

„Slova rabínova jsou slova Boha živého.“

„Pomněte, že slova rabínů jsou sladší než slova proroků.“

Ano, tak velký význam pro nás má Talmud. Nevěřte těm, kteří říkají že Talmud je jen historický dokument a že se jim řídit nemusíme. Ti, co tohle říkali to řekli jen proto aby uklidnili křesťany a další gojímy a namluvili jim že se nás nemusí obávat. Mezi sebou si však můžeme říci jaký je skutečný smysl Talmudu, a Talmud jsou slova našeho otce Lucifera, který mluvil ústy rabínů. A my nejen že tyto zásady musíme znát, ale také se jimi musíme v běžném životě doslova řídit. Pokud někdo z bratrů, kteří to budou číst má nějakou jinou část naší svaté knihy v českém překladu, může mně to poslat abych mohl přidat další část Talmudu.

Adonai!

Jehuda

Reklamy

25 komentářů to “Čtení z Talmudu”

 1. Izakstein Says:

  Krasne cteni jiz jsem bratre zakoupil samopal na ty kurvy gojimske. Parat jim pupky jak bratr Barak delal pri slavne obranne ofenzive do nezido statu Lebanonu kde psi se kurvili s kockami a poprcavali i s malymi koniky. Naprava vsak prisla a zachranili jsme mnoho Zidovskych zivotu. Jiz se tesim na dalsi poctenicko a zasilam vsem bratrum ve Vire Nasi Velke

 2. Izakstein 69 Says:

  Diky bratre za vyklad Pisma zvlaste hodnotne je pojednani o pouzivani divek 3 roku a starsich k sexualnim hratkam a vychove v tomto oboru . Jak znamo dokazal i David Kores -(pry ceskeho puvodu) .jak dulezite je mit tyto vedomosti znalosti a odvahu tyto praktiky provozovat verejne . I matky techto dcer mu je podbizely a manzele presvedcili manzelky sve k obcovani spolecnemu s hlavnim rabinem Davidem. Pozdejsi antisemitska akce one silene zeny ve vedeni statu (a s podivem instalovane Billlem ) nasim clovekem kteremu jsme dali vzdelani a moznosti aby slouzil nasi svate veci se mu asi vymnknula z jeho pevne ruky a buh mu odpust

 3. lamedwaw Says:

  B*H

  Je to maličko naivní sajt, ale fakt super ulítlý. Jen tak dál. Vydržte bratři. AŤ ŽIJE PŘÍBĚH !!!

  -acb-

 4. achab Says:

  B*H

  Suprový sajt, škoda jen, že je tak neuvěřitelně nepřehledný. Nastudovat všechny tu zajímavé materiály by znamenalo, strávit na tomhle sajtu hodiny a hodiny. A tolik času dnes, kdy řido-bolševické spicknutí nastupuje do své bezUSD-dollarové fáze, prostě nikdo z bratří nemá.
  Tak snad jen jediné – bacha na zalepenou klávesnici.

  -acb-

 5. peter Says:

  Co je to za provokacia ? To vase 666info je pre uchylnych ludi a psychopatov – fuj,odporne a nevkusne web stranky.

 6. izakstein 69 Says:

  Co bolo to bolo cobolak.

 7. achab Says:

  Doplnky :
  http://www.stream.cz/video/5/271446-neonky-11-exkluzivne
  a také :
  http://www.stream.cz/video/5/272276-neonky-12-krev

  -acb-

 8. m Says:

  sionisti zasr*ní!!

 9. achab Says:

  pozdrav pro tajemného *m (ze stínadel)
  http://www.vustineonacistynechceme.cz/stahuj.php

 10. 88hitler88 Says:

  zidi sou spiny a musi vsichni skoncit v plynu…….www.neonaciste.com

 11. protokoly Says:

  takováto idiocie se objevuje v podvrzích zvaných protokoly sionských mudrců. Tvůrci těchto stránek jsou špíny a antisemitští hajzlové, kteří patří za mříže a kteří se snaží navodit dojem, že židé likvidují křesťany. pokud tomu někdo, kdo má IQ alespoň 50 věří, tak ať dobrovolně navštíví úřad ve své obci a požádá o zbavení svéprávnosti. nemám slov.

 12. izakstein 69 Says:

  Oznamujeme zdrcenym bratrim ve Vire ze zahynul v bojich s vnitrnim nepritelem nas slavny bojovnik Jehuda Isaak Chromenstein . Byl tradicne otraven napojem zvanym tekvastein ktery pry vypil s chuti jemu vlastni . Byl zahraban stejny den kdy byl popraven sektou pod vedenim Baraka a Bibiho kteryzto nebratri netvrdi dostatecne rozbijeji nasi jednotu sjednocenou okolo bratri jakoTydlitatova sestra a Karol Sidon kteryzto ac nebratr primo (je pouze kooptovan ) vykonava sve tvurci poslani na 100%. Cest jeho budouci pamatce .

 13. Tvůrci Says:

  Vy židi jste byli po tisíce let naši otroci a vy to víte, nehrajte si s naším ohněm, vy ve skutečnosti velice dobře víte kdo jsme MY, MY se jednou vrátíme a s námi přijde pořádek a svoboda na Zemi, MY jsme vás ztvořili a MY vás také necháme zaniknout, bude-li to zapotřebí.
  אתם יהודים כבר אלפי שנים, העבדים שלנו, ואתה יודע את זה, לא לשחק עם אש שלנו, אתה למעשה יודע טוב מאוד מי שאנחנו, אנחנו פעם שאנחנו חוזרים כדי וחופש על פני האדמה, ואנו ואנחנו ztvořili גם לעזוב את הקמט, במידת הצורך

 14. honza se ptá Says:

  čtení je to zajímavé.Jen by mne zajímala věrohodnost toho,co se zde cituje.Možná,že se můžeme dočíst velmi podobné informace i na jiných stránkách(i v jiných jazycích),tak asi Talmud takovéto učení obsahuje.Jenom postrádám odkazy na umístění těchto rčení přímo v talmudu.na druhé straně si zase nejsem jist,zda výklad Talmudu,který jsem našel v angličtině bude věrohodný.A to i z toho důvodu,že je toto učení pro pohany(nebo jinak gojimy)údajně z hvězdičkou.Nebo lépe řečeno-pohan,který do něj nahlédne by měl být odsouzen k smrti.Opravdu by mne tyto odkazy zajímaly.Může li někdo pomoci,tak na toto reagujte.Jen mi vadí,ře dnes nemůžete věřit ničemu a nikdy nevíte na jaké stránky narazíte a zda nejsou jen o zmapování opozice atd,

 15. Lenka Hulínová Says:

  OBŘEZÁNEK JARMULKOVÝ už neví kudy kam – vaše podlost, zákeřnost a intriky ale známe už 2011 let, takže nás těžko můžete ještě něčím překvapit Jidáškové a Farizejové –

 16. Boris Novak Says:

  Tahle stranka je provokace. Nevim o co vám de kucí, ale není to vtipný.

 17. Database Hacker July 2014 Says:

  Whats up this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors
  or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I
  wanted to get guidance from someone with experience.

  Any help would be enormously appreciated!

 18. Ivana Says:

  Tyto stránky jsou fakt odporné a věřím, že je to provokace. Jsem čistý nežid, ale podporuji Izrael a fandím židům. Snad jsem se nespletla.

 19. Miloslav Peniaštek Says:

  Veď to by bola hrôza, keby vyvolený Boží národ takto aj skutočne žil. To potom by bolo lepšie nám kresťanom nežiť ako žiť. Myslím, že je to len obyčajná provokácia.

 20. Zdena Stachova Says:

  žid to je čistý satan nie vyvolený !

 21. Kurt Müller Says:

  Vy provokatéři a nacionalisté, ať s vámi náš Bůh zamete ve jménu Ježíše Krista. Téměř vše, co je napsané je lež a má jen vyprovokovat nežidy k nenávisti. To není od Boha. To je od satana. Někteří z vás to poznali na první pohled. Tohle nikdy by si pravý Žid nedovolil napsat.

 22. Viliam Svitek Says:

  Dá sa o Židoch tvrdiť že sú dobrý ľudia – kto vyprovokoval vojny Irak, Ukrajina – Soroš je tam viac ako doma ???

 23. kovacs attila Says:

  Pric s jakim koli nabozenstvim ,je to mor lidstva ,a nastroj k zotrocovani a ,k valcea proti zivotu,

 24. Kazatel Says:

  Talmud je pohansky blud tvořen Satanem zatím co Tóra a Bible je slovo Boží tenhle paskvil spal

 25. Kazatel Says:

  Matouš 21,43
  43,Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s


%d bloggers like this: