Monitorování antisemitů- Hnutí Kreativity

Milí bratři,

redakce 666info se rozhodla, že po vzoru organizace Antifa i jiných spřátlených organizací bude monitorovat činnost našich nepřátel. Nechceme se zabývat konkrétními lidmi a jednotlivými akcemi, ale chceme spíše upozornit na činnost organizací, hnutí a ideologie našich nepřátel. Monitorování začneme s velmi nebezpečnou sektou zvanou Hnutí Kreativity

Hnutí kreativity (Creativity Movement), známé též jako Světová církev Tvůrců (World church of the Creator, zkratka WCOTC) bylo založeno v USA roku 1973. Jeho zakladatelem byl Ben Klassen (1918-1993) původem ruský Němec mennonitské víry. Klassen pocházel z bohaté rodiny, jeho otec byl kulak (bohatý sedlák) a po Velké říjnové socialistické revoluci mu byla zkonfiskovaná půda a celá rodina odešla do ciziny. Z tohoto důvodu Klassen celý život nenáviděl komunisty a Židy. Klassen vyrůstal v Mexiku a v Kanadě a v dospělosti se přestěhoval do USA. Byl povoláním elektroinženýr a vystřídal řadu povolání. Původně se politicky angažoval ve křesťanské a antikomunistické Společnosti Johna Birche, brzy však poznal že Birch Society je řízená našimi bratry a jejím cílem je neutralizace a eliminace bílých rasistů. Pochopil také, že nejen komunismus, liberalismus, demokracie apod. ale i křesťanství je nástrojem v našich rukou, a slouží k ovládání hloupých gojímů. Proto Klassen založil vlastní církev a stal se jejím nejvyšším knězem (Pontifex Maximus). Církev získala velkou řadu stoupenců a rozšířila se po celých USA. Po Klassenově smrti se Pontifikem Maximem Kreativity stal reverend Matt Hall. Pod jeho velením se církev dále rozrůstala a začala pronikat i do zahraničí. Vláda USA z obavy před přílišným rozšířením této církve tvrdě zasáhla a nechala Matta Halla zavřít. Ani to, že Pontifex Maximuis je ve vězení však nezabránilo dalšímu šíření Kreativity a dnes má tato velice nebezpečná sekta stovky tisíc vyznavačů v mnoha zemích světa, kromě USA je to Německo, Itálie, Polsko, Španělsko, Portugalsko, Srbsko, Chorvatsko, Venezuela, Island, Slovensko a další státy. V České republice zatím tato sekta nepůsobí, ale je zřejmě jen otázkou času, než se rozšíří i sem.

Hlavní zásady Kreativity jsou obsaženy v Klassenově knize Věčné náboženství přírody (Nature’s Eternal Religion), ze které pochází všechny zde uvedené citáty. Ben Klassen v předmluvě napsal, „ věříme, že za 6000 let historie je táto kniha nejhlubší a nejvážnější náboženskou knihou jaká byla kdy napsaná pro přežití a pokrok Bílé Rasy, nejvzácnějšího výtvoru Přírody. Jsme přesvědčení, že se Bílá Rasa vrátí do reality, pojem naše nové mocné náboženstvo, znovu získá kontrolu nad vlastním osudem a bude se rozvíjet do nových výšek o kterých nikdy ani nesnila.“

Kreativita není náboženstvím v pravém slova smyslu, jedná se spíše o pseudonáboženské hnutí. Kreativita je založena na přírodních zákonech, jedná se vlastně o aplikaci přírodních zákonů na lidskou společnost. Hlavní přírodní zákony jsou podle Bena Klassena tyto:

I. Příroda obdařila každý druh silnou instinktivní touhou po zachovaní vlastního druhu, nezajímajíc se o ostatních.

II. Příroda zakořenila do každého tvora typický instinkt, který musí celý život následovat aby mohl přivést na svět novou generaci. Jak se z jakéhokoliv důvodu, například přírodní katastrofy, odchýlí od tohoto programu, utrpí hrozné ztráty. V některých případech, když není schopný ztotožnit se se změnou, vyhyne.

III. Smrt je přirozenou součástí věčného životního cyklu a Příroda se nikdy nezajímá o přežití jednotlivce, ale jen o druh.

IV. Procenta ztrát předtím než druh dosáhne období reprodukce mohou být extrémně velká, ale ti nejsilnější a nejschopnější přežijí aby mohli přežít a vytvořit novou generaci. Slabší a méně agresivní jsou vyloučeni a vypadávají ze hry.

V. Prakticky celý životný cyklus druhů se týká přežití a dosáhnutí pohlavní zralosti. Potom kulminace životních snah dosáhne svůj vrchol reprodukováním a zajištěním nové generace, a tím pokračování nekonečného životního cyklu.

Kreativita tedy není založena na nějakých zjeveních, ale na skutečných zákonech přírody. Proto je velice nebezpečná a podcenit tuto sektu by se nám mohlo stát osudným. Vyznavači Kreativity se nazývají Tvůrci (Creator). V knize Věčné náboženství přírody je obsažena i „Podstata tvůrce“ tj. jak se má tvůrce chovat:

Podstata Tvůrce.

I. Tvůrce dává loajalitu k vlastní Rase nade vše ostatní.

II. Tvůrce je zodpovědný, produktivní a konstruktivní.

III. Tvůrce dává vysokou hodnotu cti a respektování sebe samého, a bude chránit

vlastní čest, čest své Rasy a rodiny za každou cenu.

IV. Tvůrce uznává lásku a nenávist jako dvě nejsilnější hnací sily v živote. Uznává, že oba city jsou zdravé a podstatné pro život a život s pouze jedním z toho je jako život ptáka

len s jedním křídlem.

V. Tvůrce si uvědomuje, že láska a nenávist, aby bol život konstruktivní, musí byť vedené správným směrem a jinak jsou destruktivní a sebevražedné.

VI. Tvůrce je houževnatý, optimistický, agresivní, energický a obětavý pro nejlepší zájmy svých lidí.

VII. Tvůrce se snaží být fyzicky zdatný a udržuje své tělo v co nejlepším zdraví.

VIII. Tvůrce je zvědavý, dobrodružný a má radostné nadšení pro život.

IX. Tvůrce je odolný, houževnatý, rázný, vytrvalý a neúnavný tak jako byli staří Římané.

X. Tvůrce je praktický, realistický a zaměřuje se na ty cíle a aktivity, které mají význam a stojí za to.

XI. Tvůrce je statečný a odvážný a vždy důvěryhodný.

XII. Tvůrce dává vysokou cenu životnímu postoji, snaží se vždy mít zdravý, pozitivní a

dynamický postoj k životu.

XIII Tvůrce vše dotáhne do konce a je producentem.

XIV Tvůrce je řešitel problémů.

Co Tvůrce Není.

I. Tvůrce není lehkověrný, nepřijímá lehce jakékoliv, přesvědčení, tvrzení, nebo předpoklad, kterému chybí důkaz a nebo je nerozumný ve světle jeho vlastních zkušeností

II. Tvůrce není pověrčivý a pohrdá vírou v nadpřirozené. Nebude ztrácet čas na takové víry, hry s imaginárními strašidly, duchy, bohy a démony.

III. Tvůrce se nezajímá o budoucnost, nebo blaho „podras“ a vyhýba se míšení ras, nebo jakémukoliv společenskému styku s „podrasami“ vůbec.

IV. Tvůrce se vyhýba sexuálním úchylkám.

V. Tvůrce nenaříká, nestěžuje si, ani si nedopřává sebelítost a namísto toho čelí problémům realisticky, dostává se problémům na kořen, a je rozhodnutý je řešit.

Je tedy Vidět že Tvůrci jsou tvrdí, mužní, odvážní a odhodlaní lidé a pro nás jsou velmi nebezpeční protivníci. ¨

Každý Tvůrce se musí řídit „Zlatým pravidlem Kreativity“, které znamená, že: „Co je dobré pro Bílou Rasu je nejvyšším dobrem a co je pro Bílou Rasu špatné je nejhorším zlem.

Dále Tvůrci dodržují 16 přikázání:

I. Posvátnou povinností a zodpovědností každé generace je zajistit a navždy chránit existenci Bílé Rasy na planetě Zemi.

II. Buď plodný a množ se. Dělej vše proto, aby si zalidnil svět svým druhem. Je tvým posvátným cílem zalidnit Zemi výhradně Bílými lidmi.

III. Pamatuj, že podřadné „podrasy“ jsou našimi smrtelnými nepřáteli a nejnebezpečnější z nich je židovská rasa. Našim bezprostředním cílem je neoblomně šířit Bílou Rasu a ničit nepřátele.

IV. Vedoucí princip všech našich činů by měl být: co je nejlepší pre Bílou Rasu?

V. Musíš udržovat svoji rasu čisto. Znečistění Bílé Rasy je hnusný zločin proti Přírodě a proti vlastní rase.

VI. Tvá hlavní věrnost patří Bílé Rase.

VII. V obchodních dohodách přednostně jednej s příslušníky vlastní rasy. Postupně vyřazuj všechny dohody s Židy, tak rychle jak jen to lze. Nezaměstnávej negry a barevné. Měj společenský kontakt len s členy vlastní rasy.

VIII. Znič a vyhosti všechny židovské myšlenky a vliv ze společnosti. Pracuj tvrdě na co nejrychlejším stvoření Bílého světa.

IX. Práce a tvořivost jsou géniem. Považujeme práci za urozenou činnost a vůli pracovat za požehnání naší rase.

X. Od raného veku buď rozhodnutý, že uděláš aspoň jeden trvalý příspěvek pro Bílou Rasu.

XI. Vyzdvihuj čest své rasy – vždy!

XII. Naší povinností a privilegiem pre širší plán Přírody, je usilovat o pokrok a zlepšení budoucích generací.

XIII. Musíš ctít, chránit a uctívat posvátnost rodiny a udržet jí posvátnou. Je to další článek v dlouhém, zlatém řetězu Bílé Rasy.

XIV. Celý svůj život čestně vyzdvihuj naše vyznání víry krve, půdy a cti.

Praktikuj to usilovně, je to srdcem víry.

XV. Jako hrdý člen Bílé Rasy mysli a jednej pozitivně, buď odvážný, sebejistý a agresivní. Používej konstruktivně svoji schopnost tvořit.

XVI. My, rasoví druhové Bílé Rasy, jsme určení převzít úplnou a bezpodmínečnou kontrolu nad našim osudem.

Ideologie Kreativity je tedy postavena na věrnosti k bílé rase a boji za její přežití, expanzi a rozvoj. Klassen prosazoval jako uspořádání společnosti „rasový socialismus“, což je něco podobného jako nacionální socialismus, ale na rozdíl od NS se rasový socialismus nevztahuje na jeden národ, ale na celou bílou rasu. Klassen doporučuje Tvůrcům nejíst maso, nepít žádný alkohol, nekouřit a nepoužívat cukr, za nejzdravější potraviny považuje syrové ovoce a zeleninu. Vegetariánství ani dodržování přísné životosprávy však není podmínkou k tomu, aby se člověk mohl stát Tvůrcem. Kreativita také hlásá význam rodiny jako základu bílé rasy a podporuje manželství jako svazek mezi mužem a ženou sloužící k plození a výchově rasově čistých dětí a staví se na odpor proti jakýmkoliv jiným sexuálním vztahům, zejména proti homosexualitě a „prznění rasy“ tedy svazkům mužů a žen z různých ras. Kreativita vychází z tradic starověké Římské říše, Konfederace z doby americké občanské války a nacistického Německa, i když odmítá nacionální socialismus, z důvodu že jeho cílem bylo povznesení a pokrok pouze německého národa a ne celé bílé rasy.

Cílem Kreativity je dostat se k moci ve všech zemích obývaných bělochy a odstranit z těchto zemí Židy a nebílé menšiny. Konečným cílem je rasová svatá válka (angl. Rahowa, tj. racial holy war) což má být vyhlazovací válka proti Židům a nižším rasám a sjednocení celého světa pod vládou bělochů. Proto je Kreativita pro nás nesmírně nebezpečná.

Kreativita je nebezpečná hlavně z těchto důvodů:

 1. Klassen pochopil že my a naše plány na ovládnutí světa znamenají největší nebezpečí pro bílou rasu a proto celá Kreativita je zaměřena proti nám, Klassen definoval Žida jako: Následovník Talmudu; spolu-konspirátor zlomyslného plánu zničit Bílou Rasu, převážně semitského (zkříženého) původu; lidský parazit.
 2. Klassen proti nám bojuje našimi zbraněmi, které my využíváme již tisíce let, a to náboženstvím. Poznal že křesťanství je naším výtvorem a že slouží našim zájmům, a proto se postavil proti němu a rozhodl se ho nahradit novou vírou.
 3. Kreativita překonává rozdíly mezi jednotlivými gojímskými národy a snaží se o sjednocení a organizaci celé bílé rasy
 4. Klassen pochopil význam rasové čistoty i to že základní otázkou dějin je otázka rasy. To je věc, kterou my víme velmi dobře, ale gojímům se snažíme namluvit že to tak není a že mezi rasami neexistují rozdíly.
 5. Kreativita je založená na přírodních zákonech a je logická a snadno pochopitelná. Proto hrozí že Kreativita osloví masy gojímů.

Z těchto důvodů musíme vyhlásit hnutí Kreativity nesmiřitelný boj a nedovolit jí se dále rozšiřovat, neboť pokud by Kreativita zvítězila a stala se hlavním náboženstvím Američanů a Evropanů, znamenalo by likvidaci nejen naší moci ale i naší víry a našeho národa jako takového.

Více zde již napsat nemohu, pokud vás, milí bratři, tato nebezpečná sekta zajímá, podívejte se na jejich stránky:

http://www.creativitymovement.net (USA)

http://creativity-slovakia.com (Slovensko)

a můžete si přečíst knihu Věčné náboženství přírody:

anglicky: http://www.phpbbplanet.com/forum/viewforum.php?f=1&mforum=library

slovensky http://creativity-slovakia.com/holybooks.htm nebo

http://www.phpbbplanet.com/forum/viewforum.php?f=9&mforum=library

případně i jiné knihy Bena Klassena: http://creativity-slovakia.com/holybooks.htm

nebo www.phpbbplanet.com/forum/library.html

V Talmudu je psáno, že pokud chceme s nepřítelem bojovat, musíme jej nejdříve poznat, a z tohoto důvodu by každý Žid, svobodný zednář i antifašista měl něco vědět o Kreativitě.

Reklamy

5 komentářů to “Monitorování antisemitů- Hnutí Kreativity”

 1. SLOVAN Says:

  Vy chazarská rasistická havěď bezočivá!Že vám není hanba!
  Je třeba vám připomenout slova slavného Slovanského knížete Svjatoslava Igoreviče Chrabrého: „CHAZARI , IDU NA VY!“ Vždyť vy už víte co následovalo pak , a stejně tak dopadne i teroristickej okupantskej stát Israel. Svět čeká na příchod nového Svjatoslava aby zbavil svět nepoctivé špíny která strpčuje život ostatním národum!
  Podívejte se taky na vaše názory na ostatní lidi a národy , vy se pak divíte když s tím někoho naserete a pak vám postaví jistá zařízení kde se vchází branou a odchází komínem.

 2. 666info Says:

  For Slovan
  Ty hloupý slovanský gojíme, to nedokážeš napsat nic jiného že ke všem článlům dávaš stejný komentář. Tady skrytý za anonymitou internetu se děláš silný, ale jestli si opravdu tak odvážný, napiš nám sem své jméno a adresu a já za tebou pošlu oddíl COMBAT 666. Zatím nás není mnoho, ale nato abychom ti zlámali ruce, abys nemohl psát antisemitské komentáře, na to je nás dost.

 3. Izakstein 69 Says:

  Bratre ani nemusime posilat jak jiste jsi rekl jen pro mateni fasounu. Vzdyt nase dlouhe prsty jsou vsude kazdy soused je nasim pritelem a staci jen zatelefonovat a rici xxx.xxx 666/999 a druhy den bude ona stvura fasounska jiz tak upravena ze si nebude jiste prati navstevy dalsi nasich lokalnich bratri. halom Holo

 4. Jeden z lidu Says:

  Hříšníci zmatení – proti Kreativitě jste již nyní, i přeze všechno chvástání, příliš slábí a to začala v naší zemi kooperovat teprve před nedávnem.. Komedii, kterou zde předvádíte se zájmem sledujeme, ale ve váš větší úspěch oslovit širší veřejnost, věru příliš nepředpokládáme.
  Bílá rasa buď zcela ovládne planetu zemi nebo vůbec nepřežije, nebude žádné mezi v naší budoucnosti! Nám odhodlání a vůle nechybí 😉

 5. Cico Ciciak Says:

  VYKAPTE vy kurvy židobolševickosionistickochazarské!!!

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s


%d bloggers like this: