Proč podporujeme homosexuály a pedofily?

Milí bratři,

Téma homosexuality je v dnešní společnosti natolik důležitá otázka, že je nutné k tomu zaujmout jednoznačné stanovisko. Někteří naši bratři a sestry a ač je to s podivem tak i někteří rabíni nemají k této otázce jednoznačné stanovisko. Přitom stačí podívat se do Talmudu a tam zjistíme, že naše víra se k pohlavnímu styku mezi dvěma muži staví velice příznivě a že dokonce považuje homosexuální styk za zcela normální a prospěšný. V Talmudu najdeme velikou řadu případů z našich dějin, stačí jen namátkou zmínit, že už náš praotec Abrahám souložil s jedním ze svých otroků, Mojžíš měl poměr s Jozuem, kterého proto vybral za svého nástupce, náš první král Saul měl zase poměr s prorokem Samuelem a obzvláště silnou homosexuální orientaci měl král David, který si pořídil celý harém mladých chlapců ve věku kolem deseti let. A to jsou jen ty nejznámější případy ale mohl bych jmenovat i další, poměr s jiným mužem měli také například Izák, Jákob, proroci Eliáš, Izajáš, Daniel, Ezdráš a Nehemijáš, Jonáš i mnozí další.

Řada z vás jistě tyto informace nevěděla ale je dobré je znát, neboť když víme že i naši patriarchové, králové a proroci souložili s jinými muži, pak není žádná hanba být homosexuál. Gojímové tvrdí, že homosexualita je proti přírodě, že je přirozené aby muži spali s ženami, avšak Talmud má pro homosexualitu vysvětlení. Jak známo duše se po smrti převtělí do novorozeného dítěte. Stane se, že dojde k chybě, vždyť ani náš otec Adonai nemá oči všude, že se duše muže převtělí do těla ženy a naopak duše ženy převtělí do těla muže. Sexuální zvyky se však převtělením nemění, a proto muže, který byl v minulém životě ženou i nadále sexuálně přitahují muži a ženu, která v minulém životě byla mužem, i nadále přitahují ženy. Vidíte tedy, že homosexualita je zcela přirozená.

Po celou historii, kdy v Evropě vládli gojímové, jsme však homosexuální styk nemohli provozovat, neboť gojímské zákony toto chování přísně trestaly. V celé Evropě byl za styk mezi dvěma muži trest smrti, homosexuálové, neboli sodomité, jak se tehdy říkalo byli upalováni na hranicích. V Rakousku zrušil trest smrti za homosexualitu teprve císař Josef II. A sodomité byli nadále trestáni vězením.

Poté co jsme se dostali k moci, usilovali jsme o legalizaci homosexuality, ale vzhledem k náboženskému cítění drtivé většiny gojímské populace jsme nemohli homosexualitu zcela zlegalizovat. Teprve poté co se k moci dostala Komunistická strana Československa, která byla řízená našimi bratry, bylo možné styk mezi osobami stejného pohlaví legalizovat. Stalo se tak v roce 1961. Již tři roky předtím, naši bratři v ÚVKSČ povolili potraty, aby omezili porodnost gojímů, jak je přikázáno v Talmudu. V roce 1961 se jim podařil další důležitý krok k rozvrácení gojímské společnosti, a to legalizace homosexuality. To pro nás znamenalo velké vítězství, nadále však byla homosexualita považována za nemoc, a nadále byl trestný pohlavní styk s osobami stejného pohlaví mladšími než 18 let. Po sametovém podvodu se našim bratřím ve vládě a v parlamentu podařilo zrušit i toto a homosexualita přestala být považována za nemoc. Zároveň jsme zahájili kampaň na ovlivnění veřejného mínění ve prospěch homosexuálů. Ani legalizace neznamenala, že by se postoj gojímů k homosexuálům změnil a homosexualita byla nadále odmítána. My jsme však dokázali intenzivní propagandou pomocí televize, novin, časopisů i literatury, že veřejnost začala gaye a lesbičky tolerovat. To by nebylo možné bez usilovné práce tisíců našich herců a režisérů, novinářů i spisovatelů a nebylo by to možné bez různých realityshow, ve kterých jsme zmanipulovali hlasování a nechali vyhrát homosexuály. Česká veřejnost sice i nadále s homosexuály nesympatizuje, ale většina lidí je alespoň toleruje a to nám stačí. Dalším krokem mělo být zavedení registrovaného partnerství. Proti tomu byla nejen většina české veřejnosti, ale i řada politiků. Intenzivním lobingem, podplácením i zastrašováním politiků i manipulací s průzkumy veřejného mínění se nám nakonec podařilo prosadit zákon číslo 115/2OO6 o registrovaném partnerství, zákon, který se stal zbraní v našem boji za zničení tradiční gojímské rodiny. Musím však bohužel konstatovat, že zákon nesplnil naše očekávání. K destrukci rodiny nedošlo, každoročně je uzavíráno přibližně stejně manželství jako předtím a mezi našimi teplými bratry se zákon nesetkal s příliš velkým nadšením, za dva roky jeho platnosti bylo uzavřeno pouhých šest set partnerství. Ani tento nezdar nás však nemůže zastavit, naším dalším cílem je zrovnoprávnění registrovaného partnerství s manželstvím. Podařilo se nám na ministerstvo spravedlnosti dosadit našeho teplého bratra JUDr. Jiřího Pospíšila, který při přípravě nových zákonů prosazuje zájmy homosexuálů a doufejme, že se mu ještě v tomto volebním období podaří prosadit zrovnoprávnění svazků osob stejného pohlaví s manželstvím. Kromě toho musíme homosexualitu nadále propagovat v televizi, novinách, časopisech a v literatuře, jak jsme to dělali doposud. Musíme také propagovat homosexualitu ve školách, neboť malé děti, které ještě nemají pevný světonázor jsou k propagandě nejnáchylnější. Chtěl bych zvláště pochválit naše teplé bratry ze skupiny Nightwork s jejich písní globální oteplování a televizi Óčko, která jejich videoklip vysílá. Takhle je to třeba dělat. Věřím že není daleko den, kdy v České republice bude premiérem gay nebo lesbička, tak jako je tomu na Islandu a kdy bude homosexualita gojímskou veřejností přijímána jako něco zcela normálního, jako v Nizozemí.

Naším dalším úkolem je legalizace pohlavního styku s malými dětmi. V tomto případě dává Talmud zcela jednoznačné stanovisko. V talmudu se radí se zbavovat panenství souloží děvčátka, jež mají tři roky a jeden den, je-li mladší tří roků, není to větším hříchem, než jako když prstem se dotkneš oka a zaslzí. O tom jestli je dovoleno souložit i se stejně starými chlapci jsem v Talmudu nic nenašel, protože to však není zakázáno, logicky je to povoleno. Jinde se píše, že Žid se může oženit s tříletou dívkou. Naše víra nám tedy dovoluje souložit s dětmi od tří let. I zde bych mohl doložit řadu příkladů z Talmudu o tom kteří patriarchové, izraelští králové či proroci souložili s malými děvčaty, nemá to však význam, neboť to byli skoro všichni. Nejznámější příklad je král Šalamoun, který si zvláště potrpěl na malé dívky ve věku kolem pěti nebo šesti let a stovky takto malých dívek připravil o panenství.

Zákony České republiky však dosud neumožňují souložit s dětmi mladšími než 15 let a za pohlavní zneužívání dětí hrozí jeden rok až osm let vězení. Mnozí bratři se tak dostali do střetu se zákonem, jen proto že plnili přikázání naší víry. Příkladem může být náš brat, sochař Pavel Opočenský. Málokdo ví, že Pavel Opočenský je hluboce věřící judaista a celý život se řídí podle Talmudu. Opočenský především svým zvrhlým „uměním“ usiluje o zničení kultury a uměleckého vkusu gojímských psů. V Talmudu se píše „dokonce i ti z nejlepších gojímů by měli být zabiti“- Soferim 15, Pravidlo 10. Rabbi Majmonid řekl, že Rabbi Majmonid: „Přikázání „nezabiješ!“ znamená, že nesmí býti zabíjeni synové Izraeli.“ „Gojím však a kacíř nejsou syny Izraelovými. Je tudíž možno s klidným svědomím a podle libosti zabíjet gojímy. Ba, něco více. Nehrozí-li nebezpečí, pak je to přímo povinností Žida neboť je psáno:„Nejlepšího z pohanů zab!“ Rabbi Bakaj zase prohlásil, že „Prolévající krev gojímů Bohu oběť přináší.“ Bratr Opočenský se doslova řídil těmito moudrými radami rabínů a zavraždil sedmnáctiletého skinheada Aleše Martinů. Případ dostal u Vrchního soudu na starost židovský soudce a tomu se podařilo našeho bratra osvobodit, neboť plnil jen svoji náboženskou povinnost, v oficiálním zdůvodnění rozsudku soudce prohlásil Opočenského čin za sebeobranu. V roce 2OO4 se bratr Opočenský dostal znovu před soud, a to jen proto, že souložil s malými shiksami, což mu naše víra povoluje Soudce je však bohužel vázán českými zákony a nikoliv Talmudem, a proto musel opočenského poslat do vězení. Již za dva roky byl ovšem podmínečně propuštěn. Opočenský je člověk, který byl souzen za svoji židovskou víru a to je velmi špatné a proto se zákony musí změnit. Jiným z našich bratrů, který porušil gojímské zákony je známý fotograf Jan Saudek, který několik let souložil se svojí nezletilou dcerou, což je v souladu s naší vírou, ale porušuje to české zákony, které zakazují sex mezi příbuznými i sex s dětmi do patnácti let. Jan Saudek se sice před soud nedostal, neboť o policie se o tom dozvěděla, až když byl případ promlčen, kdyby se však o tom policie dozvěděla dřív, Honza by musel kvůli své víře do vězení.

Jistě se ptáte, proč zákony trestající sex s malými dětmi prostě nezrušíme a pedofilii nezlegalizujeme, tak jako jsme zlegalizovali homosexualitu. V současné době si však něco takového ještě nemůžeme dovolit kvůli veřejnému mínění, neboť 99% gojímů pedofilii odmítá. Názor celého národa musíme prozatím respektovat ale budeme se snažit ho změnit. Použijeme veškerý náš vliv v médiích a budeme propagovat pohlavní styk s dětmi jak jen je to možné. Naši režiséři budou točit romantické filmy o vztazích dospělých mužů a malých děvčátek, v dalších filmech budou pedofilové vystupovat jako kladní hrdinové, podobně jako dnes v amerických filmech vystupují v rolích kladných hrdinů černoši. Do pánských časopisů budeme psát články jak je skvělý sex s šestiletou holčičkou, budeme psát a vydávat knihy ve kterých budeme otevřeně popisovat sex s dětmi s cílem přesvědčit čtenáře, že je to něco normálního. Budeme také co nejvíce šířit dětské porno. Pediatři i jiní lékaři naší víry budou vystupovat v televizi, a psát odborné články o tom, že pohlavní styk malým dětem neškodí a dokonce že je prospěšný pro jejich zdravý tělesný i duševní vývoj. Další lékaři začnou tvrdit že pedofilové se tak narodili, že za to nemohou a že jsou jinak slušní lidé a také to že pedofilní sklony má 5% občanů a že i oni mají svá práva. Protože gojímové jsou jako stádo ovcí, bezpochyby nám uvěří a postoj veřejnosti k pedofilům se bude zlepšovat. Nakonec přijde doba, kdy lidé v České republice i v celé Evropě a Severní Americe začnou pedofily tolerovat, a pak změníme zákony a legalizujeme pohlavní styk s dětmi od tří let.

Ještě důležitější než propagace pedofilie je pro nás propagace rasového míšení. Naším cílem je vpustit do Evropy desítky a stovky milionů barevných a promísit je s evropským obyvatelstvem. Jen tak se nám podaří zničení nenáviděných Árijců, kteří představují jedinou hrozbu naší vládě nad světem. Bratr Judel v příspěvku k předcházejícímu článku o lesbické premiérce Islandu vysvětlil náboženské důvody, proč nenávidět Árijce. Náboženské důvody však nejsou to nejdůležitější, hlavní je že jedině bílá rasa je schopná se nám postavit na odpor. Barevní bastardi se nikdy na odpor proti naší vládě nepostaví. Proto musíme napumpovat krev negrů a jiných podlidí do žil Árijců, a tak vznikne rasa bastardů, určených k otroctví a my, příslušníci vyvoleného národa jim budeme vládnout. Bratři moji, pokud znáte historii, víte, že rasové míšení zničilo Římskou říši, antické Řecko, Starověká Egypt, Mesopotámii, Indii i jiné země. Vždy když se krev bělošských vládnoucích tříd či kast těchto států smísila s krví negroidních či asiatských podlidí, nevyhnutelně následoval úpadek a pád těchto říší. Naši bratři, kteří žili ve starověkém Římě, se aktivně podíleli na zkřížení a promíšení starých Římanů hlásáním rasového rovnostářství a jiných zhoubných ideologií. A tak, jako jsme zničili nenáviděný Řím, tak zničíme i Evropu a Ameriku. Podpora rasového míšení je základní povinností každého Žida. Ale pozor milí bratři, týká se to jen gojímů. My sami se nikdy a za žádných okolností nesmíme snížit k tomu, abychom si vzali barevnou ženu nebo abychom dali svoji dceru za ženu barevnému muži. To by znamenalo ztrátu našich schopností a inteligence, degeneraci a nakonec zánik našeho národa. Proto mě velmi mrzí, že někteří z našich bratrů nedbají na svoji rasovou čistotu, smutným příkladem je William Cohen, bývalý ministr obrany v Clintonově vládě, který je ženatý s černoškou. Takové věci v našich řadách nesmíme trpět, tvrdím, že lidé jako Cohen by měli být vyloučeni z židovské obce a prokleti. Mezi bílými gojímy však naopak musíme rasové míšení ze všech sil podporovat. Jen tak se z hrdých Árijců stane beztvará šedivá masa bastardů, jen tak se z nich stane národ otroků.

Musíme vpustit do České republiky co nejvíce Asiatů, Arabů a černochů a snažit se je promísit s Čechy. Ptal jsem se svého přítele Joshuy Begina z New Yorku, jaké naši američtí souvěrci používají prostředky při dosažení tohoto cíle. Je třeba abychom to věděli, neboť stejné prostředky musíme použít i v ČR.

Begin mi řekl, že v USA, v době kdy vládli gojímové, bylo míšení ras zakázáno. Teprve v šedesátých letech dosáhli naši bratři legalizace smíšených sňatků a od té doby se začali rodit bastardi jako je Barak Obama. Samotná legalizace by však nestačila, bílí gojímové nijak nestojí o sňatky s barevnými, a proto musí naši souvěrci rasové míšení podporovat ze všech sil.

Jednou z jejich taktik je rasová integrace. Snažíme se aby černoši a asiaté chodili do stejných škol jako běloši, aby pracovali ve stejných povoláních, aby bydleli ve stejných městských čtvrtí, ve stejných ulicích a domech, aby chodili do stejných restaurací, barů a klubů, aby jezdili ve stejných autobusech a vlacích atd. jinými slovy, aby bylo co nejvíce příležitostí k seznámení. Do šedesátých let byla v USA rasová segregace, černoši měli své školy, kostely, restaurace, dopravní prostředky atd. To však naši bratři zrušili a dnes barevní žijí společně s bělochy.

Druhou naší zbraní je masová propaganda a to zejména pomocí Hollywoodu a televize obecně. Jistě jste všichni viděli mnoho filmů, kde vystupují smíšené páry, nejčastěji černoch s běloškou či běloch s asiatkou. Jeden takový film, o lásce bělocha a černošky, vysílala zrovna včera naše televize Nova, říkám naše proto, že jak asi víte Nova patří předsedovi federace židovských obcí USA Ronaldu Lauderovi. V těchto filmech je rasové míšení vydáváno za něco zcela normálního a běžného a v televizi je tak stokrát častější než ve skutečnosti. V dalších filmech alespoň vystupují černoši nebo jiní barevní jako kladní hrdinové, což má za cíl vzbuzovat dojem že jsou to dobří lidé a že se nijak neliší od bělochů. Propagandu provádíme též v knihách, naši autoři napsali mnoho romantických knih o lásce mužů a žen z různých ras a zejména pomocí časopisů. To se nakonec dělá i v České republice, v časopisech pro ženy píšeme o tom, jak je dobré vzít si například Araba, v časopisech pro muže zase píšeme o tom, jak krásná a sexuálně přitažlivá jsou děvčata z Latinské Ameriky či z jiných částí světa. Propagandu provádíme také tím že v televizi a v časopisech se objevují téměř vždy černoši a Asiaté, kteří jsou nadprůměrně hezcí, obvykle se jedná o míšence s bělochy. Propagandu provádíme ve školách, kde se děti učí že rasa je jen umělá sociální konstrukce, a že nemá velký význam. Důležité je také ukazovat skutečné příklady rasově smíšených párů z řad slavných herců a hereček, zpěváků a zpěvaček a dalších lidí ze showbussinesu a nebo známých sportovců. Příkladem může být slavný americký černošský zpěvák Michael Jackson, který si vzal bílou Američanku, nebo slavný golfista Tiger Woods, sám bastard v jehož žilách koluje černošská, čínská, thajská a indiánská krev, který si vzal Švédku. Při pohledu na podobné manželské páry se musí každý Žid zaradovat. Naši bratři neustále ukazují podobné celebrity v televizi, v novinách a ve společenských a módních časopisech a snaží se na jejich příkladu přesvědčit gojímy že rasové míšení je něco normálního a prospěšného. Velmi důležitá je i propaganda pomocí pornografie. V pornofilmech velice často vystupují krásné bělošky, které souloží s negry s obrovským údem nebo krásné Číňanky či Japonky souložící s bělochy. Není třeba dodávat, že tyto filmy natáčejí naši bratři a že je jejich cílem přesvědčit bílé muže i ženy, že lidé s jinou barvou pleti jsou dobří v posteli a vyvolat v nich zvědavost vyzkoušet si jaký je sex s barevným mužem respektive ženou. Můžete namítat, že v těchto vztazích jde jen o sex a jen málokdy dojde k uzavření manželství a zplození rasově smíšených dětí. To je sice pravda, tak daleko tyto vztahy dojdou jen zcela vyjímečně, avšak pro naše cíle úplně stačí když se bílý muž či bílá žena nakazí nějakou pohlavní nemocí, nejlépe AIDS, a tu pak šíří dále. Jako dobrý příklad mohu uvést jednoho Kamerunce, žijícího v Polsku, známého bojovníka za lidská práva a mediální hvězdu, který sváděl polské ženy a souložil s nimi bez ochrany, přestože dobře věděl že má AIDS. Během několika let, než byl odhalen a zatčen se mu podařilo nakazit několik desítek žen. Náš černý přítel spojil příjemné s užitečným, užíval si sex s běloškami a zároveň roznášel mezi nenáviděné gojímy smrtelnou nemoc. A právě k tomu slouží naše propaganda. Jestli se hloupí gojímové nakazí virem HIV a zemřou, nebo jestli zplodí dítě s mužem či ženou jiné rasy je jedno, v obou případech dojde k oslabení bílé rasy a posílení nás, sionistů.

Třetím způsobem, jakým podporujeme rasové míšení je to, že necháme tisíce černých či jiných barevných mužů zbohatnout. Některé necháme vyniknout ve sportu, jiné v populární hudbě či ve filmu, z dalších uděláme politiky a státní úředníky a jiné necháme protekčně vystudovat na inženýry, právníky či lékaře, aby vydělávali slušné peníze. Jistě se pak najde nějaké bílá děvka, která se za ně pro peníze provdá. Naopak pracující bílé muže v USA zatěžujeme tak vysokými daněmi že si často nemohou ani dovolit založit rodinu a mnoho bílých žen se prodá barevným mužům. Michael Jackson a Tiger Woods mají stovky milionů dolarů, desetitisíce nebo statisíce bílých kurviček se však prodá za zlomek těchto peněz.

Čtvrtým způsobem, který používají naši američtí souvěrci je obsazení zemí třetího světa americkou armádou. To má pochopitelně i řadu jiných důvodů, ale mimo jiné to také podporuje rasové míšení. Když jsou statisíce svobodných mladých mužů poslány do zemí, kde není jediná bílá žena, mnozí z nich podlehnou nějaké místní barevné děvce, která se chce dostat do USA a jediným způsobem jak se tam dostat je provdat se za Američana. Divili byste se milí bratři, kolik vojáků se po letech služby v Asii či v jiné části světa vrátí domů s manželkou jiné barvy pleti. Zvláště známé tím byly Filipíny, které téměř sto let okupovala americká armáda, a protože místní ženy jsou hezké, desetitisíce z nich se přivdaly do USA.

Jsou pochopitelně i další způsoby jak podporovat míšení rasy, ale tyto čtyři jsou nejdůležitější. Až se nám podaří zaplavit Českou republiku barevnými, budeme muset použít stejnou taktiku, jakou používají naši američtí bratři.

Stejně tak musíme zlegalizovat i pohlavní styk se zvířaty. I tento druh pohlavního styku nám naše víra povoluje, v Talmudu je psáno: Yebamoth 63a: Adam souložil se všemi zvířaty v zahradě Eden, s dobytkem obcoval i Ábel,  Izák a Jákob, stejně tak jako Noe a jeho synové. Mojžíš to sice zakázal, ale tento zákaz nebyl nikdy dodržován. Král David, stejně tak jako králové Jerobeám, Jehů a Joakím, i proroci Ezechiel, Ozeáš, Abidiáš Zachariáš a Malachiáš často obcovali s krávami, ovcemi a kozami. V Bibli, která je určená pro gojímy se o tom nepíše, ale v Talmudu ano. Podle Talmudu není soulož se zvířetem žádná hanba a tento druh pohlavního styku je povolen nejen mužům, ale dokonce i ženám, o čemž svědčí výrok z Talmudu: Yebamoth 59b: Žena, která obcovala se zvířetem si může vzít židovského duchovního. České zákony nám však nedovolují obcovat se zvířaty. Proto budeme muset zákony změnit a ještě předtím spustíme velkou mediální kampaň za účelem ovlivnění veřejného mínění, stejně jako to děláme v případě homosexuality a jako to uděláme v případě pedofilie. Styk se zvířaty budeme propagovat v televizi i v novinách a v pánských magazínech a naši sexuologové budou říkat jak je to příjemné a prospěšné. Nepochybuji že se nám podaří veřejné mínění gojímů ovlivnit a za pár desetiletí bude pohlavní styk se zvířaty zcela běžný a společensky tolerovaný, tak jako je dnes tolerovaná homosexualita.

A to ještě není všechno. Stejně tak musíme podporovat fetišismus, sadomasochismus, nekrofilii a jiné deviace. Povinností každého Žida musí být propagovat jakýkoliv druh sexu, kromě sexu mezi mužem a ženou stejné rasy a přiměřeného věku. Tak se nám podaří rozvrátit společnost a mravy hloupých gojímů a naše moc nad celým světem bude zcela neomezená.

Adonai!

Jehuda

Reklamy

17 komentářů to “Proč podporujeme homosexuály a pedofily?”

 1. Denver Says:

  Drazí spolukmenovci! Naším prvořadým cílem budiž prosazení zákona o sodomii. Každý gojím nechť povinně obcuje s fenou či ovcí. Dozor nad tímto budou provádět speciální komanda k tomu určená. Tak se naplní poslání protokolů a rasa bílých gojímů zhyne v ohni pekelném.

 2. Knjaz Says:

  Víte, co vy jste? Vy sami jste zvířata, když to s nima děláte. Na to by nepomyslel ani jeden Árijec. Talmud, prastaré bláboly, které napsali zavšivení, smradlaví a úchylní paraziti, kteří se teď smaží v pekle. To se vám NIKDY nepovede! Táhněte zpátky do Asie, kam patříte, mezi tmavší a nechte nás, svatá dítka boží! Jestliže zmizí bílá rasa, zmizí i pokrok! Podřezáte si větev. Jako paraziti zhnijete s barevnými. Zbalte si věci a táhněte zpátky do Asie. Nechte Evropu být! Jste největší omyl přírody. Já jsem sice Čech-Ital, ale jsem silný vlastenec, ale i nacionalista! Přepočítali jste se. Naši lidi NIKDY nebudou plodit děti s bastardama. Vy sami už nejste Semiti! Jste směska Chazarů, Evropanů a Muslimů. Účinná bastardizace. Ta způsobila, že jste tak hloupí. P.S: Ty vaše hebrejské texty byly přeloženy, někdo je publikoval na http://creativity-slovakia.com . Najděte si to sami. Kdo je tu idiot? Ježíš Kristus se objevil ve zjevení mnoha lidem po celém světě. Říkal, že brzy přijde se silami, které shromažďoval ke konečnému zničení zla a lži, bojte se, přijde a vytře vám to oči! Ve zjeveních říkal také, že zničí již brzy zlo! Být vámi, tak bych byl posraný až za ušima. Ještě, že nejsem jako vy, protože jste sami otroci a ovečky. Pozor, před vámi je propast a my vás NIKDY nevytáhneme jako jste NIKDY nevytáhli nás. Ten žebřík zničíme a Vás zakopeme. Ámen.

 3. 666info Says:

  For knjaz
  Ano my nejsme Semité, my s těmi primitivními arabskými gojímy nemáme nic společného, my jsme potomci Chazarů, trkoatarského národa, který žil před tisíci lety v jižním Rusku. Semiského půvdu jsou jen Sefardští Židé, kteří tvoří asi polvinu obyvatel Izraele, ale my, Aškenaziové, neboli Evropští, Ruští a Američtí Židé nejsme Semité.
  Ty tvrdíš, že „Jestliže zmizí bílá rasa, zmizí i pokrok!“
  ano to je také pravda, ale my nechceme pokrok, my chceme uvrhnout lidstvo zět do bídy a zaostalosti. Nám Židům se daří nejlépe tam, kde jsou lidé, hloupí, zaostalí, negramotní a chudí. Za sto let beude Evropa a Amerika na úrovni Indie, a pak bude naše moc zcela neomezená. Ruský car Nikolaj I řekl, že „lid udržíš v poslušnosti jen tehdy, když bude hladovět a když mu budeš u spánku držet pistoli s prstem na spoušti“ a právě to uděláme my sionisté s vámi, hlouými gojími.

 4. Denver Says:

  A toho Jéžiše si strčte vy zmetkové bílí do prdele.

 5. Karel Says:

  Zdravím,

  Řekl bych, že vše, co je tu napsané až nápadně připomíná snahu o provokaci, dost těžko se mi věří, že by to někdo myslel fakt vážně, a tak by mě zajímalo, jaký je skutečný cíl autorů těchto článků. Prozradíte se ?

 6. Izakstein 69 Says:

  Pravda pravda vzdyt prave odvysilany porad zidokrestana Hegara na Lary „King“ zase ta nahoda zase bratr to potvrzuje . Dela vse pro to ale buh mu rika ze maly kluk ja maly kluk a i jeho zena schvaluje co on cini . Pripad guvernera ktery dokonce vytvoril pro bratra z Israelu pracovni misto sice nevynosne cca 180000 rocne jako expert security . Jednak dokazal ze se nema za co stydet za dalsi pomohl bratrovi a za treti a to je to hlavni jde mladezi prikladem neb verejne a hlavne bez bazne pravil ze je „AMERICKY GAJ “ a jeho zenuska vedle neho jak jest zvykem kyvala souhlasne svou hlavou i kdyz pozdeji na jine show prohlasovala ze to byla fraska a pripravena . Tak to ne nas neoklames a co se jednou da to se neproda . Dalsi a dalsi bratri zide homo prichazeji na mista velkeho vyznami viz sen Frank ktery ale zacina byt morbidne vyzrany a mel by mu jeho rabaj tuto zpravu zvestovat neb jeho specielne by byla velka skoda . Buh mu zehnej. Dalsi bratri slouzi na ponorkach a lodich v tancich a jiste i ve skladech kde je tato vychova cinnost v armade nejvice treba . Jiste je to i cillevedoma vycvikova cinnost neb v budoucich bojich proti teroristum kterych pribyva jako pampelisek nebudou zeny v dostatecnem mnozstvi k disposici I nas novy Pritel Obama jednostranne souhlasi a tuto myslenku zavedenou Billem podporuje

 7. Izakstein 69 Says:

  Pro bratra Denvera nezapomen na holinky jsou dulezite vim z vlastni zkusenosti ,specielne kozy nekdy se snazi utikati

 8. Vácslav Says:

  No tak jo. Omlouvám se Vám srdečně, protože asi nemáme šanci. Odvolávám VŠE, co můj neinformovaný a zaostalý gojímský mozek napsal. Až teď si to uvědomuju, aha. Sláva novým vůdcům. A Knjaz to taky nemyslel vážně:-)

 9. Judel Says:

  Homosexualita, perverse,posedlost vykaly a telesnymi vymesky – to je zaklad naseho nabozenstvi zaznamenaneho v nasem svatem babylonskem Talmudu. A nyni, mili obrezani bratri a sestry, nastala doba, abychom se o tento dar od naseho Otce Lucifera podelili s gojimy!
  http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=99913807&sc=emaf
  Shalom. Rebe Judel Shulewitz, v.r.

 10. hynek Says:

  Ani sem to necetl ale je to smesny:D:D:D:D:D: a za to ze sem to necetl se vubec nestydim .. prijde mi to jako blog nejakyho typizovanyho vudce kterej abnormalne nenavidi svoji homosexualitu a svoji neschopnost prosadit se.. proto si vybira tyhle smesny prostredky.. negrovo prdel na tebe a cuchat aspon tejden a pak te nechat prebarvit na cerno a poslat na koncert nejakejch Scharpu nebo jak semunjou:D bych chtel videt jak bys jim vysvetlil ze vlastne nejsi cernej… ale ne taky si jen delam legraci:D Jestli to myslis vazne potom i ja Odpoustim Ti:)

 11. hynek Says:

  ctu dalsi prispevky normalne mi z nekterych lidi tady vre krev:D:D smich na vas, tady jsou akorat sami Frickove Sklepmistri ktery zaviraj svoje deti doma do sklepa na dvacet let:D ja bych chtel videt vase tvare, to musi bejt stejna snuska hoven co tady pisete, musite byt odporni a nechutne egositicti nepristupni pohlazeni:D nepristupni obejmuti a uz vubec ne sdileni krasnych chvil a smichu s lidma, musite byt posrani z toho ze vy byste taky nemuseli byt vy,,:D:D:D hahahaha, nene vy pisete hovna ja pisu hovna BRATRI:) i aj i 🙂

 12. take pravda franta Says:

  Drahy bratre Hynku je videti zes opravdu na vysi ,Tva slova primo duni tou svatou pravdou a tva odusevnela tvar ,primo te vidim, jako v zavoji plujes po nebesich a neses pravdu blbejm. Tot Tve poslani bratre vim to a citim to . Jen tak pokracuj a nekdy to vydej knizne .Jiste to lide budou radi cisti Shalom

 13. Pokrytectví sionistů « Says:

  […]     Sionistka Tydlidátová na svém blogu před časem tvrdila že Židé rasové míšení nepodporují. Tvrdila že Židé nemají žádné prostředky jak přinutit bílé muže a ženy aby si brali barevné cizince. To však není pravda. Sionisté na to mají prostředky a v tomto článku na 666info je popsáno jaké (viz:   https://666info.wordpress.com/2009/02/01/proc-podporujeme-homosexualy-a-pedofily/) […]

 14. izakstein 69 Says:

  Sestra Tydlidatova se uci hrat na nastroj kterym se rika tydlydatovnika a neustale vyhledava mlade hosi na hrani . Hraje s i s nimi na kulicky a nekdy se starsimi caru o drobne penize . Mimoto je velmi cinna proti ruznym popiracum, a vyda knihu kde je matematicky dokazano kolik lidi bylo paleno a kolik nepaleno .

 15. sodoma gomora Says:

  Jiz honeji naseho draheho bratra pidimrda Polanskeho . Zase si vymysleli ze provadel sodomu (soust do rite ) na mlade divce 13 let. V podstate to ale jiz byla stara baba a dle talmudu je zena pripravena pojmouti pyj muze jiz ve 3 letech . Je to nejak tak opet projev antisionismu nic mene .

 16. Jakob Says:

  Ten kdo tohle psal má velkej smysl pro humor a velkou fantasii. Myslim že jsme se nechali všichni nachytat… ale dá se to odhalit pač některé věci jsou přeháněné do nemožného absurdna a překrucování skutečností. Třeba připisovat si ukončování rasismu a začátky míšení v USA v 60. letech (hippie boom). Mimo to mi připadá že tady všichni zapoměli na jednu věc… Bílá rasa neobsahuje jen evropanské bělochy ale také italské jižní typy, araby, turky, židy, cikány… ti všichni jsou obecně považováni jako bílá rasa ať se vám to líbí nebo ne… Takže jsme tady všichni bílí

 17. Píšťalka Says:

  Duše muže a ženy jsou rozdílné. Proto se běžně převtěluje ženská duše do žen a mužská do mužů, a když nastane chyba, je tu tzv. porucha sexuální orientace…To má logiku…

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s


%d bloggers like this: