Bratr Tomáš Halík slouží černé mše

Našeho bratra Tomáše Halíka jistě nemusím našim bratrům a sestrám představovat. Pro gojímy, kteří zabloudili na tyto stránky je to známý katolický kněz židovského původu, který, ačkoliv je jen pouhým knězem a nikoliv biskupem, patří k nejvyšším funkcionářům katolické církve v České republice. Tomáš Halík je veřejně známý, ale málokdo ví, že je židovského původu. V mládí se chtěl stát rabínem, ale tehdejší vedení židovské obce rozhodlo, že bude pro naše plány prospěšnější, jako katolický kněz, a proto konvertoval ke katolicismu. Protože však tehdejší komunistická vláda nedovolovala Židům vykonávat povolání kněží, vystudoval na kněze tajně a byl i tajně vysvěcen. Již před revolucí vedl černé mše, na kterých se scházeli lidé, kteří po Sametové revoluci zaujali nejvyšší politické funkce, jako byl Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman, Vladimír Dlouhý, Ivan Kočárník, Cyril Svoboda, Miroslav Kalousek a mnozí další. Tyto mše se konaly v ilegalitě ve zrušených kostelích, na hřbitovech a podobně.

Po revoluci mohl bratr Halík začít sloužit černé mše v kostele kostela Nejsvětějšího Salvátora na Křižovnickém náměstí 2, 110 00, Praha 1. Přes den slouží bratr Halík normální katolické mše a v noci satanské černé mše. I dnes patří jeho černé mše k vrcholným událostem společenského života v Praze a potkávají se na nich ministři a poslanci parlamentu se známými obchodníky a podnikateli, s diplomaty cizích zemí, mafiánskými bossy, známými umělci apod. I já jsem se dvakrát účastnil mše bratra Halíka a musím říci, že to byl nezapomenutelný zážitek a že budu muset na tyto mše docházet častěji. Já sám jsem byl na mši poprvé asi před půl rokem a podruhé minulou sobotu. Mše se koná každý týden v noci ze soboty na neděli. Stačí přijít o půlnoci před vrata kostela Nejsvětějšího Salvatora, zaklepat na ně a když vám vrátný otevře řeknete heslo Sláva Izraeli a můžete jít dovnitř. Ve vnitř čekají věřící oblečení v černých šatech a čekají na příchod kněze. Bratr Halík přijde na mši v černém kaftanu a na prsou má obrácený bílý pentagram a na hlavě černý klobouk. Přistoupí k oltáři, na kterém leží nahá žena (někdy je to naše sestra, jindy spolehlivá shiksa) a začne sloužit mši.

Bratr Halík stojí před oltářem, tvořeným nahou ženou s široce roztaženýma nohama a rukama a rozevřenou vagínou. V každé ruce drží černou svíci vyrobenou z tuku nepokřtěných dětí, na břiše má kalich naplněný močí prostitutky. Nad oltářem visí obrácený kříž. Trojúhelníkové hostie z mouky smíšené s námelem nebo z načerněného turínu jsou jedna za druhou žehnány tak, že je kněz střídavě vkládá dovnitř a opět vyjímá ze stydkých pysků ženy-oltáře. Po invokaci Satana a rozličných démonů následuje množství modliteb a žalmů, zpívaných pozpátku nebo prokládaných obscenitami…přičemž vše je provozováno v ochranném pentagramu, narýsovaném na podlaze. Pokud se Ďábel zjeví, má prý obvykle podobu chtivého muže s černou kozlí hlavou. Alespoň se to tak, říká, ale když jsem tam byl já, žádný Ďábel se nezjevil.

Při mši bratr Halík vzývá Satana, proklíná Ježíše Krista a říká o něm že to byl modloslužebník, který byl odsouzen za kacířství a po smrti se vaří v pekle ve vařících výkalech. O jeho matce Marii říká, že to byla prostitutka a tvrdí, že Ježíšův otec byl neznámý římský voják. Poté bratr Halík uráží i další křesťanské světce, plive na kříž a bere si do úst hostie, které pak vyplivuje za stálého proklínání Krista. Pak se bratr Halík modlí k Satanovi, aby zničil gojímy a aby sionisté ovládli svět. Všichni účastníci mše opakují jeho modlitby, plivají na kříž a nadávají gojímům. Nakonec začínají sexuální orgie, které jsou neodmyslitelnou součástí každé černé mše.

Při orgiích dochází k bičování, pálení modlitebních knih, cunnilingu, felaci a všeobecnému líbání zadku – vše za doprovodu oplzlého přednesu z Bible svaté a hlasitého plivání hlenu na kříž. Přitom souloží nejen muži a ženy, ale i muži s jinými muži a s dětmi. Sám bratr Halík souloží na oltáři s některým s přítomných mužů, naposledy souložil s bratrem rabínem Sidonem. Když jsem tam byl předtím, souložil s asi pětiletým děvčátkem. I ostatní věřící souloží s jinými muži, s ženami nebo s malými dětmi, podle své sexuální orientace. Já nejsem homosexuál ani pedofil, i když naše teplé bratry i naše pedofilní bratry podporuji, ale přesto jsem si přišel na své.Naposledy jsem souložil s naší milou sestrou ministryní obrany Vlastou Parkanovou. Vlasta je o téměř dvacet let starší než já, ale věřte že celá oblečená do latexu a s bičem v ruce je docela sexy. Černá mše bratra Halíka je nezapomenutelným zážitkem, a vy, kteří jste tam ještě nebyli se nezapomeňte zúčastnit.

Jehuda

Reklamy

40 komentářů to “Bratr Tomáš Halík slouží černé mše”

 1. Jan Says:

  Bože můj, jsem katolík a denně se modlím i za Vás, Satan lže nejen svým nejbližším společníkům, ale i sám sobě. Slibuje vám hmotné statky a věčný život, ale Satan není tak hloupý, aby svým přisluhovačům prozradil, že je pak za jemu poskytnuté služby, čeká věčné a nepředstavitelné utrpení. Tedy otec lži. Vaši přátelé, zednáři, zde působí jako užiteční idioti, protože jen 33. stupňoví se dozví byť pramálo pravdy o jejich bohu, Luciferovi, modlím se i za jejich duše. Ducha svatého jste zavrhli, za to skončíte v ohnivém jezeře a tam bude skřípění zubů. Bylo Vám falešně sděleno, že na planetě Eris/Nibiru sídlí král Anu/Satan. O této planetě se mluví v Bibli: Zj.21-1.-26.: 1.Potom viděl jsem nebe nové a zemi novou. Nebo první nebe a první země byla pominula, a moře již nebylo. 2.A já Jan viděl jsem město svaté, Jeruzalém nový, sstupující od Boha s nebe, připravený jako nevěstu okrášlenou muži svému. 3.I slyšel jsem hlas veliký s nebe, řkoucí: Aj, stánek Boží s lidmi, a bydlitiť bude s nimi, a oni budou lid jeho, a on Bůh s nimi bude, jejich Bohem. 4.A setřeť Bůh všelikou slzu s očí jejich, a smrti již více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více; nebo první věci pominuly. 5.I řekl ten, kterýž seděl na trůnu: Aj, nové činím všecko. I řekl mi: Napiš . Neboť jsou tato slova věrná a pravá. 6.I dí mi: se stalo. Jáť jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Jáť žíznivému dám z studnice vody živé darmo. 7.Kdož zvítězí, obdržíť dědičně všecko, a buduť jemu Bohem, a on mi bude synem. 8.Strašlivým pak, a nevěrným, a ohyzdným, a vražedlníkům, a smilníkům, a čarodějníkům, a modlářům, i všechněm lhářům, díl jejich v jezeře, kteréž hoří ohněm a sirou, jenž jest smrt druhá. 9.I přišel ke mně jeden z sedmi andělů, kteříž měli sedm koflíků plných sedmi ran nejposlednějších, a mluvil se mnou, řka: Pojď, ukážiť nevěstu, manželku Beránkovu. 10.I vnesl mne v duchu na horu velikou a vysokou, a ukázal mi město veliké, ten svatý Jeruzalém, sstupující s nebe od Boha, 11.Mající slávu Boží. Jehož světlost podobná k kameni nejdražšímu, jako k kameni jaspidu, kterýž by byl způsobu křišťálového, 12.A mělo zed velikou a vysokou, v níž bylo dvanácte bran, a na těch branách dvanácte andělů, a jména napsaná, kterážto jména jsou dvanáctera pokolení synů Izraelských. 13.Od východu brány tři, od půlnoci brány tři, od poledne brány tři, od západu brány tři. 14.A zed městská měla základů dvanácte, a na nich jména dvanácti apoštolů Beránkových. 15.A ten, kterýž mluvil se mnou, měl třtinu zlatou, aby změřil město i brány jeho i zed jeho. 16.Položení města toho čtverhrané jest, jehož dlouhost tak veliká jest jako i širokost. I změřil to město třtinou a dvanácte tisíců honů; dlouhost pak jeho, i širokost, i vysokost jednostejná jest. 17.I změřil zed jeho, sto čtyřidceti a čtyři loktů, měrou člověka, kteráž jest anděla. 18.A bylo stavení zdi jeho jaspis, město pak samo zlato čisté, podobné sklu čistému. 19.A základové zdi městské všelikým kamenem drahým ozdobeni byli. Základ první jaspis, druhý zafir, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, 20.Pátý sardonyx, šestý sardius, sedmý chryzolit, osmý beryllus, devátý topazion, desátý chryzoprassus, jedenáctý hyacint, dvanáctý ametyst. 21.Dvanácte pak bran dvanácte perel , a jedna každá brána jest z jedné perly; a rynk města zlato čisté jako sklo, kteréž se naskrze prohlédnouti může. 22.Ale chrámu jsem v něm neviděl; nebo Pán Bůh všemohoucí chrám jeho jest a Beránek. 23.A to město nepotřebuje slunce ani měsíce, aby svítily v něm; nebo sláva Boží je osvěcuje, a svíce jeho jest Beránek. 24.A národové lidí k spasení přišlých, v světle jeho procházeti se budou, a králové zemští přenesou slávu a čest svou do něho. 25.A brány jeho nebudou zavírány ve dne; noci zajisté tam nebude. 26.A snesou do něho slávu a čest národů. 27.A nevejdeť do něho nic poskvrňujícího, anebo působícího ohyzdnost a lež, než toliko ti, kteříž napsaní jsou v knihách života Beránkova. …Po převedení rozměrů a mír dostaneme 2400 km, tedy planeta Eris. Ježíš Kristus a jeho i náš Otec už se přibližují a Vy byste se měli IHNED ještě zachránit tím, že uvrhnete Otce lži a stanete se Syny světla, i ty 666info, ješto v tvých žilách koluje Aw-dam krev vyvolených 12 kmenů Izraelských, jejichž brány jsou na Eris, probuď se a nenech se zabřednout do pekla na vždy, bude ti odpuštěno, ale musíš IHNED!!! Modlím se za Vás podvedené, je to na Vás.

 2. izakstein 69 Says:

  Co to zde vyblabolujes ty zatraceny katoliku . V kostelech mimo buzerantu jiz nikdo neni a co nebylo prikovano je rozkradeno ,dnes prijiti do kostela tak videti spoust . Priblizenim se k lidu dal papez pokyn k tomu aby se ukradlo co se da ukrast .Takze kostel zeje prazdnotou a je tam pochmurna nalada skoro jako v hrobe . My radeji chodime do domu verejnych a k dablovi Nazdar Shalom

 3. Bratr ve víře Says:

  Za koho se to modlíš. Copak nevidíš, že je to zvrhlík, kterému není pomoci.

 4. achmed Says:

  v nektere diskuzi tady jsem cetl, ze mate vetsi hlavy nez ostatni lide a tim padem, jste moudrejsi, ja rikam, ze mate velike hlavy jen kvuli tomu, ze jste zdegenerovani, kdyz se mrdate navzajem v rodine 😀

 5. Bratr ve víře Says:

  Ano jak je psáno, kde řekne slovo proti synu,tomu lze odpustit a kdo řekne slovo proti duchu, odpuštěno nebude. Jak lze jinak nazvat to jeho obhajování pedofilních násilníků, lži o sexuálních orgiích čelních předsatvitelů českého státu a kárání těch židů, kteří nemají zkažené srdce, aby se styděli a zašli za rabínem, který je naučí jak správně plyvat na křestanské chrámy. Rouhání!!! A každý, kdo se dopouští takových hnusných řečí shoří v pekle. Sláva otci i synu i Novému Jeruzalému, který sestupuje z nebes. Amen

 6. Czech goyim Says:

  Bratře, podařilo se mi sem nabourat za pomoci Boží. Mám velice důkazné materiály. Víś pravdu o Novém Jeruzalému? Jestli ano, nestrašme naše souvěrce, protože vykoupení se blíží!

 7. Czech goyim Says:

  Máš pravdu, není mu pomoci, on uráží i Ducha svatého nebo Ježíše, takoví skončí v ohnivém jezeře. My, křesťané, bděme a modleme se!
  Nikdy neztrácet naději a věřit ve vítězství! Pevně věřme!

 8. Bratr ve víře Says:

  Nový Jeruzalém, je nový systém jehož zárodky stojí již na těchto stránkách a somozřejmě i v naší věrné a oddané Dělnické straně. To je ta vykupitelka, která obrátí v prach Babylonskou nevěstku, jež je založena na zotročování ducha národů. Výdyt jsou proti kapitalismu, i komunismu, stačí se podívat na jejich volební program. Jsem rád, že tu máme stranu, která skutečně hájí křestanské hosdnoty a ne jako ty zaprodanci židů a kapitalistů z KDU. Síla našeho pána Ježíše Krista nechť stojí při nich. Sláva jemu mesiáši a velikému králi. Amen

 9. Bratr ve víře Says:

  Jistě ale já jsem toho názoru, že staršení je na místě. Nepamatuješ si z písma, že příchodu božího království na zem(Nového Jeruzaléma)má předcházet utrpení a soužení jaké nebylo od vzniku národa a již nebude. Proto strašení je na místě, jsme křestané máme projít úzkými dveřmi. My budeme večeřet s Abrahamem, Izakem a Jakobem a všemi křestanskymi svatymi, kdezto Jehuda, Rabi Shulewitz, Izakstein a Kaganovič budou leštit Luciferovy boty v nejzažším pekle a nosit víno se sírou podnose bosi na rozžhaveném uhlí v nejzažším pekle.My jsme synove svetla a oni tmy. Musime na sobě tedy neustále tvrdě a usilovně pracovat. Sláva dělnické straně. Amen

 10. Poinsettia Says:

  Pane Bože, tenhle článek je takový blábol, že se mi ho ani nepodařilo dočíst do konce.

 11. Vlasta Says:

  Autorovi článku: Hošánku, tak ty to máš v té své kebuli pěkně pošahaný. Člověk by nevěřil, jací šašci chodí po zemi. A myslí si, jací jsou borci.

 12. Ledo Says:

  ježišmarijá ty jsi ale chuj

 13. Lilith Says:

  Mě se z vás křesťanů dělá zle!! Jak Czech goyim říká: My, křesťané, bděme a modleme se! Doufáte,že ten váš Pánbíček se zjeví a udělálá zázrak?! Nebo co…??? A ten článek jsem si celý přečetla a líbil se mi…

 14. Zabocaj Says:

  Málo se taky ví, že Tomáš Halík je aktivní zoofil a nekrofil a taky, že většinu příjmů má od mafie. Koneckonců u člověka, který byl před lety pětkrát vyšetřován za pederastrii to ani nepřekvapí. Jeho první manželka (samozřejmě neoficiální) kvůli tomu skončila na psychiatrii a třetí spáchala sebevraždu, jeho děti se k němu nehlásí.

 15. izakstei 69 Says:

  curaci

 16. Blbečci Says:

  Parkanová v latexu?…no to by se i Satan poblil…se nedivím, že tam nebyl :-))))

 17. blázni!!! Says:

  jste se tu všichni zbláznili,ďábel se projevuje jedine ve vása ve vašich bludech,jsem taky katolík takže vím co tu melete za kraviny škoda že se za kázání bludů už neupaluje bylo by tu dost adeptů,nebýt židů tak tu vy neska nejste,děláte ostudu katolické církvi, i kdyby to byla pravda ty kraviny co tu máte že to ještě papež neprošetřil, každý katolický kněz by vám doporučil návštěvu psychyatrické léčebny,nebo kvalifikovaného exorcisty

 18. blázni!!! Says:

  dodávám ztoho co tu čtu by už radši měli zkoumat i Nejsvětěší svátost,co kdyby v ní byl ďábel od nějakého kněze…kecy!!!

 19. Radim Says:

  Jehuda ty jsi blb. Dela ti to dobre? V tom pripadeji preji pekny sexualni zazitek, kretene.

 20. Tohle všechno je naprostej nesmysl Says:

  Ty vole, co je tohle za zpíčenej blábol?! Nesmysl od A do Z – a některé komentáře raději ani nekomentovat. Doporučuju ústavní léčbu:( A soudím, že asi nebude od věci autora odkázat na Ústavu České republiky, včetně Listiny základních práv a svobod.

 21. affa Says:

  smrt náckům a dělnické sraně! Prasata nackovska shořte v CHánově vy degeši teplí, náckové jsu buzny a šukaj se do zadku!

 22. karel Says:

  no já se nestačím divit 🙂 nemyslím si že je pravda o té černé mši v kostele Salvátora, byl jsem tam o půlnoci a nic :-):-) ale ani o buzerantech a vykradených kostelích. Já do kostela chodím, je tam krásně a hlavně je tam spousta milých a opravdu krásných holek, takže si tam každý přijde opravdu na své…a nedělám si srandu.

 23. lol Says:

  ty kraaaso, tady to vypada jako nastenka v blazinci 🙂

 24. křesťan Says:

  Katolíci jsou mimo, sex patří do manželství a kostely jsou k ničemu-Bůh je v srdcích

 25. hedvika Says:

  asi žárlite na Tomaše halika,to bude pravy duvod.

 26. neznaboh Says:

  me to tady prijde jako mapovani situace…bych trochu premyslel a nepouzival inetrnet na veci dulezite.
  Uz vubec bych tu nepsal kdo je curak, kdo koho kde mr.a a a jak pod..to me prijde zvrhle a ponekud trapne jednoduche. Chodi sem i deti.
  Lidi serte na to, kazdej zacnete u sebe, chovejte se slusne k sobe a k okoli, nezavidte si, neberte si pujcky, nekoukejte na TV a radsi se ridte svym selskym rozumem. Vira byla, je a bude. Vy ne.
  A pokud chcete ted bejt nasrany na zida, tak je pozde. Sami ste mu skocili na jeho hru. Penize rovna se moc. Penize jsou nastroj vseho zleho. To ze jste hloupi a nechate se zlamat reklamou a falesnym blahobytem za cenu, ze zbytek zivota budete za to platit je trapne jednoduche. Ja sem je prokouknul ihned a proto kdyby kazdej byl jako ja, tak ted tady nemusite se ponizovat a placat si jatra.
  Ovsem citim s Vami, jste obeti podvodu. Proto ja se chovam slusne, nikomu neublizuju a to ocekavam i od ostatnich. Az me nkdo ublizi, budu se samozrejme branit, ale ne za cenu nejakeho nabozenstvi, ale za cenu pudu sebezachovy.

 27. ifo Says:

  Skutečně pestrá směsice názorů. Nejlépe ji pravděpodobně vystihuje komentář ze dne 24.11.2010 🙂
  Ale abych trochu rozvířil stojaté vody, případně hnul žlučí všem skeptikům, kteří tvrdí jak ten podvod prokoukli a že na ně nikdo nemá. Smiřte se s tím, že spousta lidí kromě ,,pouhé“ víry má i nějaké osobní zkušenosti. A samozřejmě mezi ně nepatří téměř náhodou úspěšně složená maturitní zkouška nebo cesta do Vidlákovy Lhoty absolvovaná jako zázrakem bez jediné autonehody 🙂

 28. Kabanos Says:

  Takovou kravinu jsem ještě nečetl.
  Pán by potřeboval depotní antipsychotika
  To je jasné

 29. zurek ruben Says:

  ťažká chudoba ducha ! Shalom .

 30. adam hippy lennon sobotka Says:

  říct někomu shoříš v pekle není o nic lepší než prohlásit větu cigáni do plynu…jak to tak všechno čtu a vidím co se děje v TV tak pohrdám tradicema náboženství a mám svoje vlastní,víru v něžnou lásku jež se vymyká jak individualismu tak všech forem sektářských obřadů a dogmat byt´ jsou v křest´anské bibli taky! žádné křest´anství ani žádný satanismus, žádný sračky.GIVE PEACE A CHANCE TO THE WORLD!

 31. Alan Says:

  Dostanete restituce za to, co Vám nepatřilo a co jste na mučidlech za inkvizice nahrabali. Tak si kupte věřící – třeba v africe nebo v Asii. Slušný člověk do zkorumpované a hamižné církve určitě nevstoupí.

 32. slepice Says:

  Je to pravda na vlastní oči.

 33. JEZIS JE PRAVDA Says:

  Ježíš jen čeká s otevřenou náručí na tebe přijmi ho ještě dnes jako svého spasitele a on tě neopustí jako tě opustily jiní on tu byl vzdycky s tebou on te miluje a nechce te ztratit pomodli se tet tuto modlitbu :
  Pane Ježíši smiluj se nademnou odpust mi moje hrichy a prijmi me mezi bozi rodinu davam ti sve starosti a prijmam vecny zivot udelej mne v cloveka jakeho me chces mit AMEN

 34. JEZIS JE PRAVDA Says:

  Lilith no a co se ti na tom članku líbí o_O??! Jsi v pořádku ?!o_O

 35. JEZIS JE PRAVDA Says:

  NECHAPU ŽIDY Co cekate od Boha kdyz jste zabijely proroky kteri k vam byli poslani od neho pro vasi zachranu ?!o_O vzdyt on na vas nezapomel i pres to ze jste zabily Krista Proc slouzite satanovi ? Satan je lhar on byl lhar jiz od pocatku v nem pravdy neni ! Hledejte Pana JEZISE dokud ho jde nalezt A vy ateisti pisi vam to z uprimnyho srdce prijmete Krista jeste dnes on vas s radosti prijme prosim Tenhle svet je v klamu kvuli satanovi a ten odpornym iluminatum .. otevrete proBOHA oci !! Vezmete svuj Kriz a nasledujte KRISTA Vzdyt my tu na svete nejsme jen aby jsme se bavily , pili, uzivaly , zenily atd Kazdy tu ma nejaky poslani a nerikejte ze Buh neexistuje proc by TEDA ocernovaly krestanstvi v tech jejich spolcich KRISTUS ZIJE SLÀVA JEMU NA VĚKY VĚKU BUDU SE ZA VAS VSECHNY MODLIT i za ŽIDY 😀 PS: KLIDNE SE NA ME VRHNETE ZE JSEM FANATIK 🙂 Na oplatku se za vas pomodlim :-D:-D:-D čus

 36. Hamrlok Says:

  On to někdo bere vážně? Teda, kromě Bostlivé. A jak do rána ukliděj ten bordel, co v kostele nechali? A bratr Halík běhá s bažantem po Perlovce a shání matroš…

 37. drifter Says:

  Není žádneho Boha vy tupé ovce s klapkami na očích.Skrz Boha pouze zakrýváte své chyby a strach.Tak jako neni Satana,toho používáte jen aby jste mohli šukat kozly,vy zvracení dementní perverzní hovada.Když umřete, tak prostě vypne mozek a konec..rozpadneme se v prach jako sobě rovní.

 38. křesťan Says:

  Jedno je jisté, katolickou církev již dávno ovládají satanisté kteří jen víru v boha předstírají aby se dostali k moci a aby mohli církev vést tak jak si představují, zejména aby ubývalo věřících a aby zbylí získali punc podivínů s iracionálním uvažováním. Také jim jde o to vybudovat bohatou organizaci která jim umožní pohodlný život v luxusu, která jim usnadní uspokojit jejich homosexuální/pedofilní touhy pod rouškou celibátu. A satanisty nejsou jen kněží, ale i věřící, typickým takovým je např. pan Miroslav Kalousek – liberál/satanista který se cynicky posmívá chudým a vyznává kult dravosti,bezohlednosti a úspěchu na úkor druhých. Jeho názory jsou shodné s názory pana Jiřího Waltera, předního satanisty který tvrdí že satanismus je ryzí kapitalismus – prosaď sám sebe. Církevní restituce jsou další důkaz – ačkoliv podle Krista měla žít církev v chudobě, nyní podlým politickým kšeftem získává nazpět majetek, který kdysi uzmula na úkor lidu a peníze které se seberou lidem ve formě zvýšených daní.

 39. Patrik Says:

  Mě to připadalo s T.Halíkem jako hloupost, ale asi bohužel máte pravdu, píše se o tom na mnoha jiných místech:
  http://bostlova.blog.idnes.cz/c/322557/Tomas-Halik-neni-katolicknezAle-vysoce-postaveny-svobodny-zednar.html

  Zejména pro Vás doporučuji tento text:
  http://www.rahunta.cz/news/pravda-odhalena-o-skutecnem-cili-svobodneho-zednarstvi-/

  Cituji: „Všimněte si, že se se zednáři jako takovými v záchraně vůbec nepočítá, jejich role v tom celém příběhu je: udělat špinavou práci, pomoci ten ďábelský plán uskutečnit – a pak v rámci něho, tady sami v bědných bolestech zemřít. To oni ti dotyční ale samozřejmě nevědí…

  Takže suma sumárum, zednáři: Už se nemusíte snažit stoupat ve vaší hierarchii, ve snaze a úsilí, abyste to byli právě vy, kteří tu vámi plánovanou a připravovanou apokalypsu přežijete. Satan nepočítá s přežitím jediného z vás!

  Ta tragédie na tom však je, že ta smrt je na věčnost (!), že se nejedná o nějaký bájně smyšlený přechod do „paláce moudrosti“, jak vy zednáři věříte, ale do věčného trápení a bolestí Pekla, sdílet osud s vaším idolem, Satanem, kterému tento osud byl Bohem vyměřen. “
  .

 40. Realtoltek Dzehenuti Says:

  Však jediný Bůh – Svatý Duch, už si to s tou chátrou farizejskou co nevidět vyřídí.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s


%d bloggers like this: