Velké vítězství gojímů

Ano, je to tak. Vzhled těchto stránek se nepatrně, ale radikálně změnil. Už zde na těchto stránkách nepanuje židovská moc, ale čistě gojímská. Ano, naboural jsem se na tyto odporné stránky. Mám možnost vidět prácičku toho novináře, jehož jméno sice neznám, ale mám jeho IP, pamatuju, kdy nám vyhrožoval, že si nás podle ní najde, teď ji máme my, a že nás pár je.  Nastavil si to tak, aby u každého příspěvku šla vidět jeho IP adresa a 45 komentářů neschválil. Některé byly opravdu žvásty, ale na druhou stranu některé s přísně tajnými informacemi.

Kamarádi v Bohu, rozšiřte tuto informaci všemi směry napříč republikou i světem. Židovládě na těchto stránkách je KONEC. Je v našich rukou, doufám, že tato úspěšná výhra bitvy povede k vyhrání války proti Židům, sionistům přesněji. Zveřejním dále některé užitečé informace, včetně IP adres všech Židů, kteří sem psali a chválili 666info. Těšte se!

A co se týče autorovi tohoto blogu, který podlehl gojímské chytrosti, vzkazuji toto: Jsem silně věřící katolík a plním vůli mého Otce, satan bude již brzy zničen, ten had, který po tisíce let sváděl národy, bude s ním konec. S autorem stránek se můžeme dohodnout.

Reklamy

14 komentářů to “Velké vítězství gojímů”

 1. Würst Says:

  Díku Bohu všemohoucímu. Převrat už to tady potřebovalo. Doufám, že nové vedení bude všemožně a řádně podporovat boj proti mezinárodnímu Sionismu, jakožto i statečné bílé bojovníky za záchranu naši rasy a starých evropských kultur a tradic.

  Gegen Zionism
  Gegen NWO

 2. ottaviani Says:

  Co je tohleto za bejkárnu ! Tydlitátová já tě vidím !

 3. tom Says:

  možná by Vás mohla zajímat kniha Satanova synagoga – tajná historie světové židovské dominace, která právě vychází http://www.sowulo-press.cz
  Případně připravovaný titul – Moc Izraele ve Spojených státech

 4. izakstein 69 Says:

  Nas minister vypada dobre ze gojimove ??? Zadne srani s mladou pani Shalom hezky sabes

 5. izakstein 69 Says:

  Pro mileho zakladatele Jehudu Ezakreisteina ,dulezita zprava z domoviny:
  ברק לא הודיע על הקפאת ההתנחלויות
  מדיניות ופוליטיקה
  „עדיין מוקדם להצהיר על הקפאת הבנייה בהתנחלויות“, כך סיכם אמש שר הביטחון את הפגישה עם השליח המיוחד למזרח התיכון

 6. Czech Goyim Says:

  Izakstein 69(6):
  Vím, že si myslíš o Bohu své, talmud ale nebyl psán lidmi, kteří zažili Boží vnuknutí, byl psán nasranými Židy, kteří byli naštvaní, že Ježíš kázal o Bohu, že u něho je roven kazdý stejně, Žid o něco rovnější, ale uz prostě nebyli vyvolenci, nemohl jim patřit svět a tak nevědomky začali sloužit šupinatému dračímu hadu s fialovýma očima, SATANOVI.

  אני מכיר את השפה, עברית, ומדוע אני לא יכול ללמד? אני אומר לך, לא להתעסק עם אלוהים
  המועדפות.

 7. Blbečci Says:

  Jak to tak čtu, tak mám pocit, že sloužíte Satanu všichni….sionisti i gojímové…

 8. STOP SIONISMU a NWO Says:

  Bylo by naivní se domnívat že by se židovské písmo Tora nezmiňovala a židovské sekty neočekávaly tak významnou osobnost která se velmi klíčově dotkla židovské otázky, jakou byl Adolf Hitler. Ustanovený sionský čas vlády nečistých národů začal, když byl Jeruzalém rozbořen v roce 586 před naším letopočtem. Židovský Bůh použil pro svržení Jeruzaléma a židů krále Nabukadnezara z Babylóna, kterého nazval „svým služebníkem“. (Jeremiá 43:10) Nečisté rasy vládly až do dnů Ježíše a dál až do ustanoveného času, kdy měly „časy národů“ vypršet. Do té doby muselo Sionské království čekat. Kolik ‚časů‘ počítáno od roku 586 př. n. l. měla vláda nečistých národů trvat ?
  V prorockém snu, krále Nabukadnezara, se vyskytlo „sedm časů. Souvisejí s „ustanovenými časy národů“, nebo s nimi splývají a ztotožňují se s nimi? V prorockém snu znázorňuje tyčící se košatý strom světovládu v symbolickém smyslu. Protože v době snu měl Nabukadnezar, v rukou světovládu, je strom spojen s jeho osobou, a tak strom znázorňuje jej. Byla však jeho světovláda podťata, když zešílel a neseděl na císařském trůnu? Ustala světovláda Babylónské říše? Ne, stále trvala až do jeho znovunastolení a rovněž během vlády jeho nástupců, Evilmerodaka, Nabonida a Balsazara. Pak pokračovala Gojská světovláda prostřednictvím následujících světových velmocí — Perské říše, Řecké říše, Římské říše a té, která z Římské říše vyrostla, Anglo-americké světové velmoci.
  Čí světovláda, představovaná Jeruzalémem jako „městem velikého Krále“, byla během tohoto dlouhého časového období podťata a povalena? Byla to vláda zkaženého a zvráceného Izraele. Pařez s železnými a měděnými pásy představoval její přerušenou světovládu. A bylo určeno, aby nad tímto symbolickým pařezem přešlo „sedm. časů“.
  Nabukadnezarův případ šílenství, stav známý jako lykantropie, trval sedm let. Po svém zotavení Nabukadnezar nepropustil Židy spět do Izraele. Bylo předpověděno, že Jeruzalém a izraelská judská země budou ležet opuštěné 70 let. Prorokované pošlapávání Jeruzaléma však pokračovalo, i potom, co byl Jeruzalém znovu postaven Židy, kteří se vrátili do své vlasti roku 537 př. n. l. Židé sami zůstali podřízeni a závislí na všech světových velmocích a na jeruzalémském trůně až dodnes nesedí žádný potomek z Davidovy židovské linie jako nezávislý král. Je tedy zřejmé, že je „sedm časů“ symbolických, čili delších než sedm pozemských let počítaných od roku 586 př. n. l. Kniha Daniel. 4 kapitola
  V prorockém počítání času se lunární rok počítá jako 360 dnů. Symbolický rok neboli ‚čas‘ by se tedy rovnal 360 kalendářním rokům. Sedm symbolických „časů“ neboli „let“ by se tudíž rovnalo 7 × 360 neboli 2 520 letům. Tedy od roku 587 př. n. l., kdy byl Jeruzalém, „město velikého Krále“, zničen Nabukadnezarem, a začal trest pošlapávání Jeruzaléma národy. Těchto 2 520 let skončilo na podzim roku 1933 našeho letopočtu. Adolf Hitler byl jmenován říšským kancléřem. Tak se dostal legálně k moci a rozpoutal svůj boj. Dne 12. listopadu Hitler splnil první slib své zahraniční politiky. Nechal vystoupit Německo ze Společnosti národů. Byl čas, aby mu Bůh řekl: „Jdi a podmaňuj uprostřed svých nepřátel.“ (Žalm 110:1, 2)

  Byl to rok uchopení moci Adolfa Hitlera v Německu. A“ přišel čas, aby tento král dokázal, že „Bůh má moc nad lidským královstvím a že je dává, komu chce“. (kniha Daniel. 4:22, 29) To byl pravý čas, aby přišel ten, „kdo má zákonné právo“, a Nejvyšší ‚mu je určitě dá‘. (kniha Ezekiel 21:25–27) Byl to vyvolený Mesiáš a jeho druhý příchod tady na zem. (Žalm 2:1–7)
  To znamená, že „ustanovené časy gojských národů“ skončily, a započalo období apokalypsy, a konečného soudu, nejprve nad nevěrným Izraelem a pak nad celým zkaženým světem. Ale stejně jako poprvé zabit v 1 stol. Rabi Jehoshua z Nazaretu, i Anglo–americká velmoc obrátila zády k vyvolenému, jako tehdy Řím spolčila se s temnými silami, a židovská farizejská elita rabínů opět zvítězila. Lstivě využila vyvoleného k očistě své vlastní rasy, a ke koncentraci a transformaci majetku, čímž na sebe a celý svět přivolala, hněv nejvyšší spravedlnosti. Stejně jako Řím i Amerika byla zatažena do židovského zabíjení proroka a vyvoleného nástroje Božího. Islámský terorismus je jen začátkem ohnivého trestu jak pro stát Izrael tak pro Ameriku. I řekl Bůh Židům : pokud nebudete ctít spravedlnost a čistotu a mé přikázání použiji národ Filištínů aby vás deptal a utlačoval dokud nepoznáte že Já jsem nejvyšší a Má je spravedlnost. Palestinci jsou přímými potomky Filištínů a Boží spravedlnost a Tora stále platí.

  To jsou národy, které Bůh ponechal, aby jimi zkoušel Izrael, totiž všechny ty, kdo nezakusili žádnou z kananejských válek; ….. Pět vládců aliance Filištínů a všichni Kananejci, Sidonci a Chivijci, kteří obývají horu Libanon od hory Baal-hermon až ke vstupu do Chamatu. 4 A stále sloužili jako prostředek ke zkoušení Izraele, aby se poznalo, zda budou poslouchat přikázání JHVH, která přikázal jejich otcům prostřednictvím Mojžíše. ( Kniha Soudci 3:1- 4 )

  A izraelští synové opět přistoupili k tomu, aby činili to, co je špatné v Božích očích, a začali sloužit Baalům a sochám Aštoret a bohům syrským a bohům sidonským a bohům moabským a bohům synů Ammona a bohům Filištínů. Opustili tedy Boha a nesloužili mu. 7 Na to Boží hněv vzplanul proti Izraeli, takže je prodal do ruky Filištínů a do ruky synů Ammona. 8 Proto v tom roce tříštili a těžce utlačovali izraelské syny — ( kniha soudci 10:6 – 8 )

  O Išmaeli potomku Abrahámovu a předku všech Arabů bylo prorokováno : Vstaň a pozvedni chlapce Hágar, a uchop ho za ruku, protože ho učiním velkým národem (kniha Genesis 21:13)

  Porodíš syna a dáš mu jméno Išmael, neboť jsem slyšel o tvém trápení. Pokud jde o něj, on se stane lidskou zebrou. Jeho ruka bude proti každému, a ruka každého bude proti němu a bude stanovat před obličejem všech svých bratrů (kniha Genesis 16:10 -12)

  Zebra je zvíře které je extrémně maskované, a islámské teroristy lze také těžko rozpoznat. Židé zarputile a vyvýšeně popírají že by Išmael byl jejich bratrem i když je synem Abrahámovým, přitom jsou často nuceni žít pohromadě s Palestinci a to doslova před svými obličeji, a navzájem se zabíjet. Co říct víc než že spravedlnost existuje.

  TIMAH

 9. Co to je SIONISMUS ? Says:

  Často čteme o pojmu elitního sionismu rád bych objasnil jejich ideologický marketing. Na šestnáctém Sionistickém kongresu roku 1929 Sionista Martin Buber formuloval cíl sionismu: „Sionismus je něco jiného než židovský nacionalismus. Plným právem se nazýváme sionisté a ne židovští nacionalisté. Neboť Sión je VIC než národ. Sionismus je vyznání jednoty. „Sión“ není pojem jako „národ“ nebo „stát“, nýbrž jméno, označení čehosi jedinečného a nezaměnitelného. Není to ale pouhé geografické označení jako Kanaán nebo Palestina, nýbrž je to odpradávna jméno pro cosi, co se na jednom zeměpisném místě planety má stát, co se kdysi stát mělo a co se stále ještě stát má — v řeči bible: počátek Božího kralování NAD VŠEMI NÁRODY ZEMĚ… Snad smím vyjádřit naději, že přicházející nacionalismus bude vypadat jinak než ten současný. Jak doufám a cítím, svítá a vychází nacionalismus, pro který národ není cílem, nýbrž předpokladem. A ve svém srdci chovám pevnou naději, že pravý sionismus je předvojem, průkopníkem, chalucem tohoto nového nacionalismu.“ (Sionismus a Stát Izrael Michael Krupp nakl. Vyšehrad 1999 str.83, 86-87, 93) Fanatický sionista Orde Wingate prohlásil: „ Co si myslíte Vy, je úplně jedno; záleží na tom, co si myslí Bůh, a o tom Vy nic nevíte! “ Sioniste se opírají o vyrok proroka Izaia:

  Izajá 2:2 היהו תירחאב םימיה ןוכנ היהי רה תיב הוהי שארב םירהה אשנו תועבגמ ורהנו וילא לכ םיוגה

  „ I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody.“

  Izajá 2:3 וכלהו םימע םיבר ורמאו וכל הלענו לא רה הוהי לא תיב יהלא בקעי ונריו ויכרדמ הכלנו ויתחראב יכ ןויצמ אצת הרות רבדו הוהי םלשורימ

  „Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. „

  Tedy Krásný ideál, založen na tom že celý svět dobrovolně přijme jakýsi podivný židovský mandát nad celou naší planetou. Jak toho ale chtějí sionisti docílit, když se bude všem na světě dobře dařit? No jednoduše. Pomocí bankovnictví a jiných lstivých konspiračních aktivit „ viz konspirační teorie“ zotročit lidi, zdemoralizovat je a přivést k totálnímu ůpadku.

 10. Rabin Abraham Isaac Kook (1865–1935) Duchovní otec ortodoxních židů a všech pravicových náboženských stran v Izraeli Says:

  „Izrael je Bohem vyvolený a všechno co dělá, dělá na příkaz Boha, a proto nemůže byt kritizován. Jakákoliv kritika vůči Izraeli je neplatná, protože všechno, co vykonal a vykoná, dělá se zplnomocněním Boha a na jeho rozkaz. Žádný lid na světě, kromě Izraele, nebyl Bohem vyvolen. Proto Izrael je a vždy bude v právu, dokud nesplní božské přání.“
  „Odlišnost duše žida s jeho mocí, zaměřením, vnitřním světem, je oproti duši góje větší a hlubší, jako je odlišnost duše góje oproti duši zvířete, protože mezi posledními je odlišnost v množství, a mezi prvními je odlišnost v kvalitě. Libovolný skutek, i ten nejlepší, uskutečněný gójem, jen posiluje satana, libovolný skutek žida, včetně zločinu, napomáhá Bohu.“

 11. izakstein 69 Says:

  To porad rikame ze jsme vyvileny narod a spousta ctenaru tomu neveri .Na priklad se podivejte kdo nejvic suka -zidovky my muzi zase mame radi kluky ,,proste proti gustu zadnej disputat . Nekteri bratri zase maji radi vysoke podpatky jak rajcoidni .ze?Obvzlaste kdyz potom behaji jen v podprcu a kalhotkach zariznutych jako to ma Slanecek. Musim si potrit kladu jak jsem se rozdovadel Shaloom

 12. Vlad Cristea Says:

  Boj mezi dobrým Bohem a satanským židovstvem je již dávno dopředu vítězně vybojován a ti, kdož mu budou sloužit propadnou peklu.
  Vláda jednoho satanského národa nad celým světem je proti Boží vůli a bude po zásluze přísně poterstána!
  Světovládné židovstvo a jeho Satanova synagoga budou sraženy na kolena a ti, co byli první budou rázem poslední a nejubožejší Bohem potrestaní – to už je psáno před 1900 lety ve zjevení Sv. Jana apoštola.
  Ten, komu se jediným cílem existence stanou jen břehy této země, mamon, moc, bohatství ukradené lichvou všem národům bude krutě litovat že se vůbec narodil – to se Bohu protiví ze všeho nejvíce!
  Ad majoram natus sum – pro vyšší cíl jsem zrozen – a ne pro plazení se jako červ v prachu země, to si pamatujte židovští satanisté i se svým prokletým zednářstvem!

 13. Kazatel Says:

  Budete žít v nejistotě a ve tmě nebude vám zjeveno to co jiným 21,Ty tedy poučuješ druhého,a sám sebe naučíš?Hlásáš,že se nemá krást,a sám krádeš?

  17,Ty se tedy nazyvaš Židem,spoléháš na zákon,chlubíš se Bohem

  Římanům 2-3
  Omyl Židů
  17,Ty se tedy nazyvaš Židem,spoléháš na zákon,chlubíš se Bohem 18,a tím,že znáš jeho vůli a vyučován zákonem dovedeš rozpoznat,na čem záleží.19,Myslíš si že jsi vůdcem slepých,světlem těch kteří sou ve tmách,20,vychovatelem nevzdělaných,učitelem nedospelých,protože máš v zákoně ztělesnění všeho poznání a vší pravdy.21,Ty tedy poučuješ druhého,a sám sebe naučíš?Hlásáš,že se nemá krást,a sám krádeš?Říkáš že se nesmí cizoložit,a sám cizoložíš?Oškliviš si modly,a věci z jejich chrámu bereš?23,Zakládáš si na zákoně,a sám prestupovanim zákona zneuctivaš Boha?24,Jméno Boží je vaší vinou v posměchu mezi národy,jak stojí psáno.25,Obřizka má smysl,jestliže zachovaš zákon27,Ten kdo není obřezan, ale plní zákon,bude soudcem nad tebou,který s celou svou literou zákona a obřezanosti zákon přestupuješ.

  Matouš 22-23
  Běda zákonikum a Farizeum-O Židech
  33,Hadí,plemeno zmiji,jak uniknete pekelnemu trestu?
  34,Hle,proto vám posílám proroky a učitele moudrosti i zákoníky;a vy je budete zabíjet a křižovat,budete je bičovat ve svých synagógách a pronásledovat z místa na místo,

  TESALONICKÝM 1,2-3 O Židech
  14Nesete podobný úděl jako církve Boží v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku. Vytrpěli jste stejné věci od svých vlastních krajanů jako církve v Judsku (od židů).15Ti zabili i Pána Ježíše a proroky a také nás pronásledovali;nelíbí se Bohu a jsou v nepřátelství se všemi lidmi,16když nám brání kázat pohanům cestu spásy. Tak jen dovršují míru svých hříchů. Už se však na nich ukazuje konečný hněv Boží.

 14. Kazatel Says:

  Nevidím že bys nesl dobré ovoce

  Matouš 7,22-23
  22, Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘
  23, A tehdy já prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘

  Matouš 3,8-9
  8, Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.
  9, Nemyslete si, že můžete říkat: ‚Náš otec je Abraham!‘ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s


%d bloggers like this: