Archive for the ‘Konec židovlády’ Category

Nepolevovat v boji proti mezinárodnímu židovstvu

12/10/2009

Oposice stále existuje a nikdy nebude umlčena. Teď nemluvím o směšných stranách typu Top 09 nebo Národní straně, mluvím o oposici, která je jediná správná. PRAVÁ KATOLICKÁ OPOSICE PROTI MEZINÁRODNÍMU ŽIDOVSTVU STÁLE EXISTUJE,  ale je takřka nemožné založit stranu s těmito lidmi, protože by byla okamžitě infiltrována a všelijak zdiskerditována. Proto věřme naší Svaté Matce, bohorodičce, Panně Marii, která řekla, že před koncem času nastane ještě období cca 25 let rozkvětu a obnovy, kdy bude kázáno evangelium po celém světě a znovu zavládnou staré pořádky, nenechte se zmýlit nátlakem mezinárodního židovstva, které tlačí na Václava Klause, aby podepsal Lisabonskou smlouvu, kteří vlastní masmédia a denně prováději výplach mozku milionům nevědomých lidí. Toto není konec,  , zbprávě ve chvíli, kdy se nepřítel snaží o co největší útok, neznamená to, že nemá strach, právě naopak,  v této posici je nejvíce zranitelný a bojí se více než vy, zbývá jen vytrvat, a kdo vytrvá, ten zvítězí (Cicero), jsme bezmocní, ale musíme se naučit tuto „výhodu“ využít, vzpomeňte na Caesara…

A promlouvám ke všem nacionalistům apod. lidem, přestaňte s nenávistí k jiným lidem, neřiďte se primitivními pudy, obraťe se k jediné oposici, která bojuje proti židovstvu už skoro 2000 let, katolické Církvi (konec boje 1968-II. Vatikánský koncil), já vím, že jste smutní, přidejte se do řad křesťanů, ve stopách našich předků!

Kdyby tady nebylo to (jak říkáte) „žido-křesťanství“, kdyby sv. Pavel nedorazil do Říma a nezasloužil se o šíření víry, islámská vlna by se převalila přes riztříštěné kmeny slovanů, germánů a románů a vězte, že byste si až dodnes tykali s Alláhem…

Proto řekněme STOP NWO-JWO-JEW WORLD ORDER, STOP!

Pro studium pojďte zde:

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/

Reklamy

Toto není hra, toto se děje…

07/08/2009

Vítám vás všechny, kteří jsou syny i dcery světla a konají vůli Boží. Náš štáb zaznamenal na jistých nacionálně zaměřených stránkách naprostý nezájem o křesťanství, je to smutné, protože tito nacionalisté konají vůli Adolfa Hitlera a jeho činnů, neví, že Adolf Hitler byl synem Aloise Hitlera, jehož matka, Marie Anna Schicklgruberová ho počala, když byla jako služka přijata ve vídeňské residenci (ve Štýrském Hradci)  Žida barona Nathana Mayera Rothschilda. Alimenty byly posílány přes  židovského prostředníka jménem Frankenberg. Rothschildové měli mnoho nemanželských dětí, které konaly tajné operace, důsledky „panování“ Adolfa Hitlera splnily všechny cíle talmudsko-sionistického židovstva-vznik OSN, založení státu Izrael, vytvoření kultu nedotknutelnosti Židů prostřednictvím holocaustu ( správně holohoaxu..pozn. CzG)

Nacionalisté jsou tedy vedeni lží jménem nacionalismus, jež byl určen k dalšímu rozdrolení Svaté Říše Římské a ostatních Říší. Dneska je ale situace jiná, nacionalismus je alespoň trochu potřebný, ale ne nejnutnější, aby zamezil vytvoření smíšené hnědé světové populace v jedné světové republice, jak si přejí zednáři i Židé (Rabín Judel to hezky vysvětlil…) Kdybychom si meli představit bojiště, tak tito tzv. nacionalisté stojí na úplně jiném poli, než na kterém se bitva odehrává, navíc mají chabou výbavu, zbraně Židů (rasismus, antikřesťanství a nenávist k ostatním) a zbroj z papíru. Nemají tu pravou Boží zbroj (Efeským 5:10-18), která jediná dokáže prorazit a zničit satanský pancíř Židů, kteří si mylně myslí, že jsou stále vyvolení, Bůh řekl Židům, že pokud budou jakkoliv konat proti jeho vůli nebo ho neuposlechnou v tom, co jim zjeví,  stihne je velký trest a zatracení, takže Židé jsou vlastně národ zatracený a bohovražedný. Tímto vyzývám všechny nacionalisty, neonacisty apod. lidi, kteří ví, že Židé se snaží ujařmit celý svět a zavézt NWO-Diktaturu pod vedením židovské šlechty, obnovte svůj duchovní rozměr, Židé ho mají naprosto 100%, vy jste na kolem 0%! Přemýšlejte o své DUCHOVNÍ IDENTITĚ. Mějte úctu k předkům, vraťte se ke svým kořenům, které začali růst vznikem katolické Církve, obraťte se na pravou Církev Kristovu, Katolickou Církev, jak řekl náš Pán Ježíš Kristus apoštolu, pravověrnému Židu vyčkávajicího Mesiáše, sv. Petrovi: „„Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam“. (Ty jsi Petr, to znamená skála a na této skále postavím svou Církev, a brány pekla ji nepřemohou.) Matouš 16:18.
Petr byl prvním papežem katolické Církve, kterou vytvořil a která je jediným prostředkem s věčnému životu. Ježíš Kristus řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mne následuje, nebude chodit ve
tmě, nýbrž bude mít světlo života“ (Jan 8,12).  Na závěr snad jen říct, že boj židovstva probíhá už 2000 let proti katolické Církvi, pravému křesťanství, a pokud si tohle my gojímové neuvědomíme, nikam se nepohneme a nikdy nebudeme moci zvítězit. Ale my zvítězíme, neboť nám to náš Pán Ježíš Kristus slíbil, a sv. Jan to dokonce viděl, viděl porážku a uvržení Satana, viděl ho, jak je v okovech vhozen do pekla, ohnivého jezera a se všemi, kteří bojovali proti Synu Božímu (hlavě katolické Církve) a jeho Církvi ( tělu Kristovu) a jemu samotnému. Takové čeká trest nejvyšší a nejbolestivější, tam bude skřípění zubů a věčný nářek bolesti…

Kristovi služebníci se nemusí bát, neboť Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení i život…Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, nezemře navěky…“ (Jan 11:25,26)

†Boj už byl vyhrán, buď jeho vítězem, buď Kristovým, Božím služebníkem†

Zdroj:

http://sightlessworld.wz.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=83

www.jewcrimes.com

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/

http://www.jewwatch.com/index.htm

http://www.natia.cz/vyber/vyber_cz.asp?page=2&subpage=0&sublevel=6

Židé a křesťanství

10/06/2009

Vítám vás ve jménu Krále králů, Ježíše Krista. V tomto článku poukáži na skutečnost, že Židé, kteří se odvrátí od sloužení zlu, Zákonu, mohou být zachráněni jen v případě, že přestoupí na křesťanství, nejlépe katolickou Církev, která byla založena sv. Petrem, apoštolem Ježíše Krista, kterýto předpověděl (Matouš 16:18).

I sám sv.Pavel byl Žid, farizeiec, říkal o sobě, že byl krutý, dodržoval Zákon a snažil se zabíjet první křesťany, pak se mu ale k cestě do Damašku zjevil Ježíš Kristus, on ohromen poklekl na kolena a vyslechl ho, pochopil, že Ježíš Kristus, syn Boží je tím očekávaným Mesiášem (Malachiáš 3:23). Pokolení zmijí a hadů, satanské farizeiské  židovstvo ale nepolevilo. Mnozí z nich uvěřili, zbytek odmítal uznávat Ježíše a tak za několik století se vší zlostí sepsali Talmud, knihu bludů a lží o Ježíšovi, tímhle ubohým dílem si chtěli vynahradit fakt, že Ježíše viděli tisíce, když žil a kázal a když vstal z mrtvých. Nepochybně to byl důkaz, že byl a dosud je Božím, Hospodinovým synem.

Židovstvo je největším nepřítelem nás věřících (obzvlášť sionisté), ale sám sv. Pavel v písmu říká: „Kdokoliv, kdo bude konat dobro a uznávat Ježíše Krista za svého Pána, předně Žid, ale i Řek, bude zachráněn a spasen. Ale ten, kdo bude konat zlo a neuznávat Ježíše za svého Pána, předně Žid, ale i Řek, bude uvržen do ohnivého jezera plného síry za živa a pocítí Boží hněv.“

Přátelé, kdyby se našli židé v dnešní době, kteří by si vzali příklad z činů sv. Pavla, tak budou zachráněni před zhoubou a bude jim nejvíce přáno. Proč Židé nechtějí uznat Ježíše za Mesiáše? Proč? Protože jsou asi opravdu dětmi satana (Jan 8:44), takže nemůžou slyšet Boží slovo, protože ani nemohou. Ale myslím si, že by to určitě šlo, přestoupit na křesťanství. Takoví budou odměněni nejvíce a budou se spolupodílet na vládě s Ježíšem v Božím království (Zjevení 21:2)…

Co se týče vyvolenosti Židů; 1. list Korintským, 1:27-29: „Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahanbil moudré. Bůh vyvolil slabé tohoto světa, aby zahanbil silné. Bůh vyvolil neurozené a opovržené tohoto světa, ba dokonce to, co nic není, aby obrátil vniveč to, co je, aby se před Bohem nikdo nechlubil.“

Prosím všechny zatracené Židy, kteří čtou můj příspěvek: Ještě není pozdě, můžete udělat jedinou rozumnou věc, obrátit se na křesťanství, aby jste nepocítili Boží hněv, satan je pouze hadem, kterého nakonec Bůh zničí a uvrhne do ohnivého jezera. Sláva Ježíši Kristu, navěky věkův.

Velké vítězství gojímů

17/05/2009

Ano, je to tak. Vzhled těchto stránek se nepatrně, ale radikálně změnil. Už zde na těchto stránkách nepanuje židovská moc, ale čistě gojímská. Ano, naboural jsem se na tyto odporné stránky. Mám možnost vidět prácičku toho novináře, jehož jméno sice neznám, ale mám jeho IP, pamatuju, kdy nám vyhrožoval, že si nás podle ní najde, teď ji máme my, a že nás pár je.  Nastavil si to tak, aby u každého příspěvku šla vidět jeho IP adresa a 45 komentářů neschválil. Některé byly opravdu žvásty, ale na druhou stranu některé s přísně tajnými informacemi.

Kamarádi v Bohu, rozšiřte tuto informaci všemi směry napříč republikou i světem. Židovládě na těchto stránkách je KONEC. Je v našich rukou, doufám, že tato úspěšná výhra bitvy povede k vyhrání války proti Židům, sionistům přesněji. Zveřejním dále některé užitečé informace, včetně IP adres všech Židů, kteří sem psali a chválili 666info. Těšte se!

A co se týče autorovi tohoto blogu, který podlehl gojímské chytrosti, vzkazuji toto: Jsem silně věřící katolík a plním vůli mého Otce, satan bude již brzy zničen, ten had, který po tisíce let sváděl národy, bude s ním konec. S autorem stránek se můžeme dohodnout.